Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£36

j. mo ore

zen om een voorbeeld daar van te zien, waar over men zich zeer zal verwonderen. La Chaux de fond en Locle, thans twee fchoone dorpen, zijn geleo-en in Valeicn , die voor weinige jaren nog meest &uit bosch beftonden. Doch de uitwerkfelen der nijverheid hebben hier in het veranderen van het toonecl wonderen gedaan. De weinige voortbrengfclcn van den grond waren te voren meer dan genoeg, om de inwoners te voeden, en thans alhoewel oneindig meer bebouwd, kan hij naauwlijks het achtfle deel van zijne ingezetenen voldoen. Men telt te Locle alleen 400 llorologiemaakers en 600 Kantwerkfters, men trouwt 'er vroeg en fokt zijne kinderen tot nijverheid op, en de beletzelen , die elders aan eenen goeden uitflag in den weg ftaau, zijn hier onbekend. Men vindt 'er menfchen, die voor de werktuigkunde bijzondere genie hebben, cn het daarin zoo ver brengen, dat zij buiten's lands in grooten roem zijn. De Heer coxe noemt met naame den vermaarden jaquet droz die thans in Parijs, en wiens Zoon in Londen is, en'welke uitmunt in Automatifche Werktuigen, waarvan men geen weerga kent — Deze twee dorpen moeten aan den vreemdeling zeer veel ftof voor hunne verbazing -opleveren. Doch wij kunnen 'er ons niet verder bi? inlaten. 1 Jammer is het, dat dc Meer coxe zijne rol van Reisbefchrijver zoo dikwijls met die van Historiefchrijver verwisselt. Hij doet geen goede keus, die de historiën' van de vorige eeuwen in Reisbefchrijvingcn zoekt en nog minder die ze in dezelve plaatst.

Dagverhaal van jöhn moore, M. D. geduurende ztjn verblijf in Frankrijk, van het begin van Augustus 'tot het midden van December 1792. benevens een bericht van de aanmerkelijkfte gebeurenisfen binnen Parijs voorgevallen, van dien tijd af. tot aan den dood des laatjlen Franfchen Konings. Eerfte Stuk. In gr. Svo. 154 Bladz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. De p 'riis'is ƒ 1-:-: r J '

Teder mensch, die eenig belang ftelt in de gebeurenis1 feil van onzen tijd, en die vooral zijne aandacht gevestigd heeft op het geen 'er in Vnmkrijk zedert "de

jongst

Sluiten