Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGVERHAAL.

23?

ÏAtirrw verlopen jaren is voorgevallen, kan het niet dan SffiSs Mngenaain zijn, de berichten des aangaap Ie van een"" onzijdigen ooggetnigen te mogen verne-

"Sier in worden wij voldaan door het thans voor rmï liggend Dagverhaal van den Heere john moore, eenen Ma , clïe" bij onze Landgenoten door^nne beSwing van deMaatfchappij der Zeden m Vrankri k^ Zwitserland , en Duitschland , reeds van eene onnfVio-e ziide bekend is. .. ..e

S Deze Wijsgerige Engelsman in zi nen vroegcren leef, tiidnvTankrijk verkerende, maakten de ongedwongen

oudino/vriendelijkheid en vrolijkheid van deszelfs inwodnefs zoo eenen aangenamen indruk op zijne ziel, S bi zfch menigmaal bedroefde, dat eene Natie welke zoo zeer gefchikt was , om zelve gelukkig te

- ™ aderen gelukkig te maken, gebukt ging on^öS^^^^"^ Regeringsvorm en

"ffi meCEtez00danige gevoelens, werdt hem in de maand Augustus van het jaar x79*. eene aangenaam eeleïenhlid aangeboden, om dat zelfde volk, wiens Sgeftapelde verdrukkingen hi zoo vaak bejammerd Sin eenen ftaat van vrijheid te gaan bezoeken, welke gelegenheid door den Heere moore, gretig aangenomen, aanleidi^^ tot dit Dagverhaal gegeven heeft. ö ln dit eerfte ftuk vinden wi] een naauwkeurig verhaal van alles, 't geen den Schrijver op zijne reize aa Parijs, en gedurende de agt eerfte dagen van zijn verblitf aldaar, met betrekking tot de gewigtige Staatsrmwent? ing, wedervaren is, 't welk wegens zijne kortne2en aangenamen ftijl, zeer gefchikt is, om de aandacht van den Lezer gaande tc houden , en den lees-

iU Vo°orccrsï^ wij hier de omftandigheden , die aanleiding gegeven hebben, tot de onttroning van den KoningTd! handelingen in de Nationale Vergadering, ™ het Vlrag van de hofpartij vtt dezelve; benevens de bewegingen van het volk op de gaanderijen - en het misnoegen tegen la faijette. len tweede, een verhaal van het voorgevallene in de tuinen der Tuüleries en de vlugt der Koninglijke Familie naar de Nationale Vergadering - derzelver verblijf en behandeïin* aldaar — aanfpraak van de nieuwgekoren Gemeens-

Sluiten