Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£1(5 ' d. r a m s a ij

dTq gedéejfte onzer Landgenoten, maar ook zij, wien de beoefening der Wiskundige Wetenfchappen weinig moeite kosten, zullen dit nuttig Werkjen hunner goedkeuring waardig achten.

Gefchiedenis'van de Noord-Amerikaanfche Staatsomwenteling. Door david r ams a ij, M. D. Eerfte Deel. Uit het En gel sch vertaald: Te Campen, bij Chalmot, 1701. In gr. Octavo. 332 Bladz. De prijs is f 1 - 4 - :

De Heer ramsaij, meermalen lid van het NoordAmcrikaansch Congres, en voorzien van den vrijen toegang, tot alle dc Staatspapieren, heeft alle de brieven van den Generaal Washington, en andere Officieren en Ambtenaren gelezen, en daar van in het opftellen van deze gefchiedenis gebruik gemaakt. Hij fchrijft eenen bcknoptcn, kernigen llijl; doormengt zijn werk met oordeelkundige aanmerkingen , en ligt eene mate van bedaardheid en onzijdigheid aan den dag, die men zelden vinden zat, in iemand die, in eene groote Staatsomwenteling, zoo veel deel genomen heeft, dat hij gebruikt is, om te zitten in de hoogde vergadering van het land. Hij behandelt dc fouten van zijn volk, met dezelfde openhartigheid , met welke hij fpreekt van de groote misdagen van hetEngèisch Ministerie, en wij weten niet, dat wij hem, in het doorlezen van dit gehele bock, op eene derke geestdrift betrapt hebben.

Dit eerde deel vervat 5 hoofdftukken. — De oprichting dezer volkplantingen, en den ftaat van hare regering. -— De' gefchillen tusfchen dezelve cn het moederland, van 1764 tot 1773. — Het weigeren van thee in de Koloniën en liet vernielen van denzelven te Boston, en de aétc, ten opzigte van de haven van die dad - het gedrag der

Koloniën in 1774 tü de verrichtingen van Groot-

Brittanje daar tegen.

Men kan niet anders dan met verbazing, dit boek lezen , men vindt 'er in , eene verftandige liefde tot de burgerlijke vrijheid, in een deugdzaam volk, dat tegenwoordige voordeden, hoe groot ook, vrijwillig opoffert, tot het ontgaan van groter nadelen, met welke het voor het toekomdigc gedreigd wordt, en dat met bedaardheid en dandvastigheid, wat 'er ook gebcure, daar bij volhard, en des niet te min eene gematigdheid, die, iu weerwil

van;

Sluiten