Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(WER DE NOORB-AMERIKAANSCHE STAATSOMW. gl7

van alle geledene hardheden, nog in (laat is, om redelijke en zelfs edelmoedige aanbiedingen voor te Haan: en voords eene onderlinge verëeniging van belang, waar door zij, die verst van het tegenwoordig gevaar verwijderd zijn , zich de gemeene zaak , met even zoo veel hartelijkheid, aantrokken, als die genen, die aan den eerden vijandlijken aanval zijn blootgedeld. Een volk, bij het welk dé weelde nog geen diepe wortelen gefeboteu heeft, en dat het geluk heeft, van bedaarde deugdzame en wijze leidslieden te hebben, kan alleen tot zulk een gedrag "in daat wezen, en het kan verdrekken tot een voorbeeld, van bet welk andere volken, in foortgelijke omftandigheden, groote nuttigheden trekken kunnen.

Aan den anderen kant, moet men verbaasd daan, over de trotsheid, de onrechtvaardigheid cn dc verblinding van het Engelsen Ministerie. De onberekenbare winden, die deze volkplantingen aan Engeland opbragten, cn de vermeerdering van magt, die zij, in tijd van oorlog, van dezelve ontvingen, heeft men dwaaslijk gewaagd aan een enkel punt van eer. Men heeft het daar aan gewaagd, in weerwil van het oogfchijulijk gevaar, waar aan men zich blootdelde, om alle die voordelen kwijt tc raken, en ondanks de getrouwde en kragtigde vermaningen van wijze en Vaderlandlievende Mannen: men heeft het gewaagd, en men heeft het voor altoos onherdelbaar verloren.

Onder het lezen van dit boek, kan men niet nalaten, den zichtbaren invloed van Gods Voorzienigheid te eerbiedigen, die zich van dc menfchen bedient, als van middelen , om hunne eigene bedoelingen te dwarsbomen, en hare ontwerpen uittevoeren. Wat heeft de uitzinnigheid der Britfche Staatsdienaars anders gedaan, dan dat land, dat zich onafscheidbaar aan hun verbonden toonde, doch dat zij ondereen juk van overheerfching brengen wilden, tot een onafhanglijk volk te maken, dat voortaan, in de zaken der befchaafde Natiën, een aanzienlijke rol fpeleti, en over kort of lang dc Britfche trotsheid diep kan vernederen.

En wanneer men 'er dan bij bedenkt, den dwazen inval der Staatsdienaars van den laatflen Franfchen Koning, om zijne krijgsmagten in Noord - Amerika te gebruiken , tot bevordering van de burgerlijke vrijheid, en aan dezelve gelegenheid te geven, tof het inzuigen van die zelfde burgerlijke vrijheidlievende beginfelen cn het verfpreiden van'dezelve naderhand, door geheel hun Vaderland: Wie Kk 3 moet

Sluiten