Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520

A. J. L. VAN WACKERBARTH

mannen te onderzoeken, cn reeds in 1710 waren eenige perlbonen, die begeerd hadden, dat de grondwetten in trein gebragt werden , deswegens gebannen, zelfs een ootmoedig verzoek, om eenige verzagting voor dc burgerij, had anderen in 1744 wederom een baimisfement gekost — zoo Hellen de voorltandcrs der genen, die in 3749 veroordeeld werden, de zaak voor.

Eenige, en onder dezelve een en ander bekwaam man, vormden in 1749 eeu ontwerp, om verbetering van zaken uit te werken. Doch wat daartoe hun bijzonder doel, en welke hunne uitgedachte middelen waren, word in de Staatsftukken, door de regering geheel verzwegen , die deswegens openlijk befchuldigd is, dat zij daarvan ecu diep'geheim maakte. Zij fpreekt alleen van vuur cn zwaard; waar tegen anderen dc braafheid der veroordeelden aanvoeren , maar evenwel bekennen, dat men voorhad de burgerij opteroepen, cn des noods geweld met geweld tc keeren, cn, zoo fommigen willen , de geheele vorm van regering tc veranderen. —Doch dc toeleg werd nog tijdig ontdekt, en de hoofden, ten deele met den dood, en ten deele met gevangenis en verbanning, geftraft.

Peter de groote en karel de groote met eikanderen ver geleek en. Door a. 'j. l. van wacke rb ar th. Te Amflerdam, bij W. Iloltrop. In gr. 8vo. 166 Bladz. De prijs is f1 - : - :

Na eene korte inleiding, waarin de Schrijver ten eerfte handelt over de omwentelingen, en dc groote mannen, door wier invloed zij bevorderd worden, en in de tweede plaats onderzoek doet naar de redenen, waarom dc menfchen zich zoo geduldig aan een éenigën man plegen te onderwerpen, gaat hij over ter befchouwing van de'twee groote mannen, welke hij met malkandcren poogde te .vergelijken.

De Lezer zal zich verwonderen, dat twee mannen, die in bijzondere tijdperken geboren, negen eeuwen van malkanderen verwijderd geleefd hebben, de een in Rusland, en de andere in Duitschland, zoo veel overeenkomst met malkandcren gehad hebben; ,, durfde men", Zegt de Schrijver Bladz. 136. „ op het einde van onze „ wijsgerige eeuw nog de metempfijcholis of ziclver-

„ huj-

Sluiten