Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$22 a. ].. l. van wackerïarth

menthjk, op den agt- en twintigfte Januarij, hun leven — peter de grote werd in het jaar 72 geboren en karel de grote werd in 72 Alleenheerfeher van alle zijne voorouderlijke landen, met dit onderfcbeid alleen dat het bij den laatften het jaar 772 en bij deu eerden het jaar 1672 was.

Met veel genoegen hebben wij dit werk gelezen — de Heer van wackerbarth heeft ons toegefchenen zijn Huk volkomen meester te wezen — dc ganfche behandeling van het zelve toont ons, dat hij een jongeling is van een gezond oordeel, en eene meer dan gewone hiftorijkennis, waarvan wij de juistheid onder het lezen dikwijls bewonderd hebben — weshalven wij hartelijk wenfehen , dat hij in deze zijne eerltelingen de nodige aanmoediging zal vinden , om zijn verkregen kundigheden verder tot nut en vermaak zijner landgenoten , aantewenden.

Meer behoeven wij tot aanprijzing van dit werk niet te zeggen - zo iemand intusfehen ons oordeel nader door eene proeve wil bevestigd hebben , die leze- het volgende, waarmede het werk befloten wordt.

„ Wanneer wij nog eens op hun leven terug zien, dan vinden wij bij hun als zoo vele uitmuntende hoofd■f tukken in hun charakter boven duizend andere Regenten , eene onvermoeide arbeidzaamheid, een rustloos wreven om hun voorgenomen doel te bereiken en eene ongelooflijke werkzaamheid, ten einde hunne miJliocncn van onderdanen gelukkig te maken. liet is voor de uakomelingfchap bijna eene onbegrijpelijke zaak , met welk eenen onwrikbaren moed, met'welk eene palftaande liandvastigheid, en met welk eene geduldige verwachting , zich twee zoo groote Vorften, zoo menigmaal, bloot fielden aan dc oogenfchijnlijkfte gevaren, ten einde hun rijk te vergroten, en hun 'aantal van landbewoners wijzer , verlichter, rijker en in het algemeen in ieder opzigt volmaakter te doen worden. Nooit wisten Vorften de gevaren met groter onverfchrokkenheid te trotferen; nooit dezelven gelukkiger te vermijden, nooit beter middelen te kiezen ter bereiking van hunne oogmerken."

„ Deze beide zoo buitengewone Keizers leiden den grond tot hunnen verheven en duurzamen roem , door hunnen eigen arbeid, door hunne eige kunde , door hunne eige dapperheid en door hunnen onverfchrokken heldenmoed. Wie buiten deze beiden verliet ooit zijn'

troon

Sluiten