Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»$0 J1E STERVENDE VRIENDIN DER DEUGD.

in elke deugdzame daad fpiegelt hij zijne eigene groot

^i^a^SSif^ gC Vdezelife Wijf zou.

de gehandeld hebben,van daar is de deugdzame behoef «ge ved gevoehger voor weldaden, dan oe ondeugende; Dc deugdzame bemint zijnen weldoener, niet flens omdat deze hem weldoet, maar omdat die brave man door eene geheime overcenftemming aan den deugdza men verbonden _ is , omdat de behoeftige deugdzame zichzelven en zijnen weldoener bemint, ierwii dc laaghartig ondeugende allen, die boven hem verheven zifn benijdt, hunne weldaden flegts hoogfehat, om die tè gemeten, even gelijk hij den dienst van he™ lastdier Sdenmaar laStdiC1' Zdve me^°g^loos k n m "

D E

STERVENDE VRIENDIN DER DEUGD.

Nooit wordt mijngrootscli gevoel door zielenfmart vernederd M,jn aanzijn is uit God, ginds wenkt een-blüde dood J Lang heeft de zoetfte hoop mijn treurend hart vertederd: Dat hart blijft, dervend, groot!

***

Begeerde grenspaal van mijn vluchtig zinlijk leven !

't Gordijn, dat u bedekt, Word voor mijn oog verfcheurd Hoe fchoon ftaat op uw voet dit godlijk woord gefchreven: ' ï Is lang genoeg getreurd.

# «f *

Wat aarzeldt ge, Ö Natuur! om juichend voort te treden?

Wat wil die huivring aan den rand van 't zwijgend graf? Een fchildrend voorgevoel maalt waare zaligheden. En droogt mijn tranen af.

't Is

Sluiten