is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET CHRISTENDOM. 443

afzondering voor het oog des Ahvetcnden, die zijn hart kent, zijn geloof wil uitoefenen, dan dat hij zijn of het geweten van déucn zijner broederen zou kwetzen. Wordt hij echter geroepen , of wordt hem cene bekwaame gelegenheid geboren; dan openbaart, dan fpreekt hij naar zijne overtuiging dc waarheid , dan legt hij eene befcheidene vrijmoedigheid aan den dag, dan toont hij op het nadruklijkst zijnen afkeer van alle geweld en overheerfching, en bewijst de noodzaaklijkhcid van rust Vrede cn verdraagzaamheid jegens eikanderenopdat de liefde blocie, en bei waar Christelijk geloof bij deszelfs belijders hoe langs hoe meer wortelen fcliete, en gezegende vruchten voortbrenge.

£ x..

Nu volgt bet woord êvits&vfii het geen vatablus niet kwalijk door tratïabilis , handelbaar, en de oude Overzetting door fuadibilis , voor overtuiging vatbaar , vertolkt 'hebben. Want de Apostel drukt met hetzelve niet zoo zeer eene gehoorzaamheid, om eenes anders bevelen op te volgen, of eene gereedheid, om bet geen ons van anderen opgelegd wordt, te volbrengen, uit; gelijk het wel eens in dezen zin bij de Griekfche Schrijvers voorkomt (*) ; maar dit "woord betekent hier eene bereidwilligheid, om naar anderen te luisteren , van hun te willen leeren , en om zijn gevoelen , bij de eerfte ontdekking, dat het zelve valseh, of van geene genoegzaame bewijzen voorzien is, te veranderen; gaern te willen lecren , en door anderen zich laaten overtuigen, (f) Het is dus het tegcngeftelde van het geen in de fchriften des N. T. uiteiSeïv en genoemd wordt, cn waar door

piet flegts het ongeloof, maar ook eene haiftarrige en moedwillige ongehoorzaamheid wordt uitgedrukt , waar door men voor alle overtuiging doof is, en onverzetlijk op zijn ftuk liaan blijft. Ziet uit velen Joh. III: 36. Hand'. XIV: 2. XVII: 4,5, alwaar men d'e tegenftelling

van

(*) Bij voorbeeld: bij xenofhon in vita Cyri L. II Alwaar cyrus den foldaat beveelt, êctvrbv isu$k%uy èvreiïïi roTi itp%&<ji zich gehoorzaam jegens zijne bevelhebbers t" gedragen.

(t) Vergelijk de fpreekwijze Hand. XXVI: 28. sv oAfyai u,e nefèci; %pqidvo\) yweBu'- e" r-nl. III: 1. tJj Ahvfiiü xf<$fr$tti.