is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANGAANDE 's MENSCHEN ZEDELIJKE PLICTEN. 44^

Vinden in 's menfchén behoeften , driften , ondeugden cn miskende belangen , welke zijne gedagten aftrekken: Van hier dat de ongeholpen menschlijke reden altoos gebrekig Haagde in het volvoeren van haare gröóte en volwigtige taak; nimmer op onbetwistbaare gronden, door afdoende redekavelingen, een volkomen famenftcl van de wet der natuur bouwde. Al wie de moeite neemt, om alle de zedelijke regels der Wijsgeeren te verzamelen , en dezelve niet die van her Nieuwe Verbond te vergelijken, zal bevinden, dat zij verre te kort fchieten bij de zedeleere, door onzen Zaligmaker voorgedragen, etl door de Apostelen gepredikt.

Denkt iemand, dat uit de gezegden der verllandige Heidenen , die vóór onzen Zaligmaker geleefd hebben, alle de zedclesfen zouden kunnen verzameld worden, welke men in dc Christelijke Openbaring aantreft; dit , nogthans , zou niet verhinderen , dat voor de waereld een Zaligmaker cn diens zedeleere onmisbaar zou geweest zijn. Ondcrfteld, doch niet toegedaan zijnde, dat alle de zedelijke voorfchriften des Euangeliums , voorheen ginds "of elders , onder het menschdom bekend waren, dan is dc vraag , waar cn hoe zij bekend waren, en tot wat oogmerk zij dienden? Genomen, zij konden hier en daar verzameld worden: eenigen van sölon en bias in Griekenland, anderen, uit cicero in Italië. Om het werk te volmaakcn , laat confucius , heel uit China , een gedeelte toebrengen, en an ac hars is, in Scythi'én, een ander: Wat 'zal dit alles uitwerken , om dc waereld te voorzien van eene volledige zedekundc, die, voor het menschdom tot een onfeilbare leiddraad van leven -cn wandel kan verftrekken ? De onmogelijkheid dier verzamelinge, uit fchriften van menfchén , ih tijd , plaats en taaien zo verre van elkander verwijderd, zal ik hier niet aandringen. Ik wil onderftellen , dat 'cr toen een stob/eus leefde, die de zedefpreuken van alle de Waereldwijzen hadt bij een verzameld. Wat zou dit afdoen, om te verltrekken tot een beftendigen regel, en vastgcfteld wetboek, w&aï aan wij onderworpen zijn? Gaven de gezegden van aristippus, of van confucius, gezag daar aan? WaS zeno een wetgever van het menschdom ?■ Indien neen; zoo was dan 'tgeen hij, of een ander Wijsgeer voordroeg, alleen eene fpreuk van hem. De menfchén konden 'er het oor aan kenen, of het verwerpen, zo als zij goed-

von-