Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDE PARR. «?2l

door de wet in de Franfche bezittingen geduld , daar onze zouten visch zwaren tol betaalt. 3. In opzigt tot de fchipvaart. Onze eigen inbrenging van onzen eigen tabak is in Zweden, en federt onlangs ook in Frankrijk, zwaar belast. — Naar de Britfche havens in Europa mogen wij niet een artijkel, zelfs van onze eigene voordbrengfelen, henen voeren — ja zelfs onze voordbrengfelen niet naar de Engelfche bezittingen in Amerika.

Zoo is het met de bepalingen van den handel en de fchipvaart der Verëenigde Staten gefteld: de vraag is der-" halven, hoe deze bepalingen best weggeruimd , veranderd of opgewogen kunnen worden? {Het antwoord op deze Vraag zal ten eerflen volgen.),

DE OUDE PARE.

Men heeft in oude en nieuwe tijden, tot in de grootlte kleinigheden toe, wijdlopige lijsten gemaakt van lieden , die eenen ongewoon hogen , en tot den einde toe welvarcnden ouderdom , bereikt hebben. Het lang leven is aldus een zeer onfchuldig middel geworden, om, zonder eenige eerzugt, zijnen naam te vereeuwigen. Hoe velen, die in hun leven nooit buiten den kring van hun klein kerfpel genoemd werden , of ten hoogden tot de nedrig trotfche plegtigheid der voetenwasfmg in hunne hoofd ftad geroepen werden, verkregen na hunnen dood eene geheel onverwagte Couranten vermaardheid. Doch men hield zich, in zulke gevallen, meestal bij eene fchrale opgave van namen, en aan een naauvvkeurig verhaal van de vroeger opvoeding, maar de bijzondere levenswijze van zulke langlevende menfchén, die den Arts en den onderzoeker van de natuurkunde van het menschlijke lichaam zoo aangenaam zijn , werd niet gedagt. S'legts zeldzaam gebeurde het, door eene gelukkige ver"ëeniging van omftandigheden, dat zij door zaakkundige waarnemers , over hunne levensbijzonderheden werden uitgevraagd , en dus als leerzame voorbeelden tot de kunst van lang te leven konden gebruikt worden. Doch zoo veel te meer verdienen nu ook die gevallen , van welke nader berigten zijn bekend geworden, bewaard en in goed aandenken gehouden te worden, wanneer jaarKk 5 boe-

Sluiten