is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.S. DUITSCH, ISRAeLS VERL0SS. EN EEUWIGE BEHOUD. 445

om de verlosfing van chmstus, en dat niet cene voorafgaande zedelijke verbetering bet middel zij, om vergeving van zonden te verkrijgen, maar dat integendeel het geloof, dat God uit genade om chrisi us de zonde vergeeft, de bron moet zijn van ware gerustftellin», en van kinderlijke dankbare godsvrugt. In de daad hier ftelt hij deleer van paulus m zulk een duidelijk en overtuisrend licht, dat wij allen, ook die van dit begrip vcrlchillen, uitnodigen, om hem met aaudagt te lezen. Wie zou niet lust hebben een man op dit artiikel te horen, die vast niet krank is aan Irelfelziekte, maar overal de waarheid eerbiedigt , waar hij dezelve ook meent te vinden.

btrW nPW Jefchugnat Israël, of Israels Verlosfinge en Eeuwige Behoudenis, voorgefteld uit God; Heilig Woord, gejïaafd en bevestigd met den Lalmud en de fchrtften der oudfte en vermaard/Ie Rabbijnen , tot opwekking overtuiging en bekeering van het in de vier hoeken der Waereld verftrootde Israël; door hunnen Broeder naar den vleefche c. s. duitsch. Predikant te Mijdrecht. Derde Deel, Eerjle Stuk. Ie Amfteldam, bij D. Swart en J. Scholten. 471 Bladz. In gr. Oclavo. De prijs is ƒ 3 - : - :

De Burger duitsch verklaart in dit Deel verfcheidene bekende Godlpraken der oude Profeeten, welke gewoonlijk op den mkssiüs worden toegepast, wederlegt veele Rabbinifche uitleggingen derzelver, en doet naarltig zijn best, om zijne broederen naar den vleelche tot de algemeene belijdenis der Christenen over te haaien. - Vervolgends bepaalt hij zich bij het tegenwoordig foodfche geloof, zoo als dat in alle hunne dagenjkfche Gebedenboeken te vinden, en opgefteld is door Rabbi mosche bar maimon, maakt verfcheidene aanmerkingen daar tegen, en verledigt zich inzonderheid, om het Leerfhvk der Drieëenheid te bewijzen , en het zelve als noodzaaklijk tot het geloof ter zaligheid voor te (tellen. Dit doet Hij op de gewoone wijze, door eerst eene meerderheid van perfoonen in het Godhjk Wezen aan te toonen, en dan tot een drietal te befluiten. „Wel „ aan dan , Mannen Broeders! " zegt Hij, „ ik zal „ in de mogendheid des Heeren, deze groote vkrbor-

" ö gen'