is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446- c. s. duitsch « ïsbacxs vi rloss. EN EEüWiOÉ behoud»

„ oenheid op eene vatbaare wijze . zoo veel mil „ dotabjfcam zal, u voorllellen, uk Mozes en de Pr} >, pheeten dezelve bewijzen , en ter uwer ovmuiZ?

" SÏÏSL"" °UDE **^*-f<*>&* nade bel „ krachtigen, en aantoonen, dat te gehorige Foorvade-

" Wl HnVerb0rgen,heid' een volkan hïte 2. „ loofd hebben , en dat vHj Nazareïrs op dezelve

„ wijze zahg worden, geüik zij." Hii beroer

2-ch op Gen. I: B6. XI: r* XX: 13. en andere Jpl«S2 Ten aanzien van bet drietal van peribonen in het G»d^ ^ lez^ tot Gen. Xm lt

Sfsteil vm T17; MaLllh l' cn

tot spteuk.vm. „In deze verheven God fpraak," dus

„Goddelijk perfoon, maar onderscheiden

„goddelijk persoon w«>w

„ <&r, fpreekende ingevoerd, ziet alleen vers ï? 3 „ 30 en 35. En een weinig verder- dan wV.' tuigt de■ Eeuwige Wijsheid des vTders jATéoÏ

" 5 v00reerst» ^ eeuwig bestaan ^

„ vs. a2. _ Ten tweeden, zijne EEvlict

" vf* mèïi^Sel

.„ / vs. 23. _ Ten derden, z#«* eeuwige gf„ gratie van den Fader vs. & - 2s _ E , ^en „ vierden, eeuwig vermaak bij den F*£

van S g! ~~" Elndel,Jk beP^h zich de Prediker van Bladz. 314, om te betoogen, „ dat de heilig*

" Sf*«». die ™ den Vader en"den Zoon Si^aat „ Ar/fc* />: dat deze drie UpdeTÏ

„l1^? ^ ^Li vah echad, De Eenige waal „ achitge God zijn, Naamlijk, een wezen, %W

duitsch in eenen uitflap tevens van de Leerredevan den Eerw. a. sterk, te Amflerdam in vfè6%SL den vvaar m die Leeraar zoekt te bewijzen' dat men ta de Schriften van liet N. Verbond alleen genoegzame

gron-