is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-8 OE LEER DER DOOPSGEZINDEN GEHANDHAAFD.

de waarheid van den Christelijken Godsdienst te erken. , «en. Inzonderheid bepaalt hij zich tot den heerl ik^ en gelukkigen Kerkftaat in het laatfte der da?en en £t van dezelve volgends den inhoud van zommige vooï zeggingen eene zeer gunftige en verhevene belchrijving I"

De leer der Doopsgezinden, vooral omtrend den eed uil ^^^«Arf,^, „ Euange elilvZ opgehelderd, m zes brieven van Philo-biblos aan mennophilus. TeJmflerdam, bij]:vza der BuS f:.T4'.7H' 109B!ad*- InSr- Havo. De prijs is

"Qe inhoud van dit werfcjen is voor de Doopsgezinden f,; "f ,al!ete" ' Tfl' Voor a,le Christenen belang" k De eerjle brief handelt alleen over den Doop en de vfrbindende behjdemsfen. Met veel belcheidenheid wederlen

?ed?ntn,vIn7MA0n^nftiRe beÖordee,i"^ van de Leerreaenen van j. a. hoekstra, de eene in V /„/,„«-

kundig Magazijnandere in het Werken" geti fd7 De gereformeerde Godsdienst ongedwongen gehandhaafd en rnenschkundig opgehelderd, welke laafdeSTSnde? zijne aandagt tot zich trekt, vooral ook uit hoofde van eene verhandeling over den Eed, in het zelfdrSchrift voorhanden. Dit fchijnt vooral aanleiding tot h t Sri ven van dit flukjen gegeven te hebben/ Wa het Ju k van den Doop betreft, de Schrijver dezer brieven bepaak zich voornaamhjk b,j de vraag, J0f de Dompel doop T„ of de Doop der oyerftorting of befprenging meer ove" eenkomftig, de eer te bedoeling van je s u s en clc handelwijze zijner Discipelen zij, waarin hij, oflchoon ?e vooren zeer voor den Dompel-doop ingenomen, zich ten laatlien voor den Doop der overftorting Verklaart He? flot van dezen eerden brief loopt over belijdenisfen: h er betreedt de Schrijver volmaakt een middenpad , en 't ware te wenfchen , dat dit door velen gevolgd werdt Hij is zeer tegen het verbindend geZag van lenige menscl> hjke formulieren; hij toont, dat dezen nooit, 't ceei men dwaaling of ketterij noerat , kunnen verhinderen maar ijvert even fterk tegen zodaanigen , die onder Am mantel yan verdraagzaamheid de grootfte onverdraagzaamheid verbergen. Hoe zeer hij voor eene vrijë denkwijze pleit, zo zeer ijvert hij tegen die verregaan.

d?