Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het nut DER watervaten. 5*7

Lfeuwfte en beste Schrijvers over dit onderwerp zeer we bekend is: hoe zeer hij zin werk merkelijk en donder verlies voor den Lezer had kunnen verkorten

d£ n Ster dat 'er uit deze ftoffen, met eigene on*

H ï opzichten volkomenere, en naar het oogmerk van net Genootfchap beter ingerichte, Verhandeling had bunnen worden faamgefteld, en dat de uitfpraak van ï" cnmmitté waar bij de verdienden van du Stut tel 355, doS deszelfs ongenoegzaamheid ter verkriUg van den prijs tevens aangeduid wordt z er wèl te verdedigen en van eenzhd.gheid vr.j te Plnm Z\ waar toe wij echter ons Maandwerk niet gelVhikt oordeelen.

Rome mier virfcheiden Regeringsvormen befchouwd in

&rau%&3 M£* * r-

Onder dezen otnflagtigen titul levert ons, de: Burger d e

VJ v pu ine drie Verhandelingen, welke hijzegt „te zamen eeïe uitbreiding te behelzen van de zinryke woorden die wij vinden in den aanvang; de Romeinfche Jaarboeken van c. c. tacitus weme

" Sente de vertaaling van den vermaarden p. c.

" hooft dus luiden: De Stad Ronu heeft tn den he-

!t ginne onder Koningen geftaan, enz.

Öm dezen tekst te verklaren belooft de Bui Q * I Een paar aanmerkingen vooraf te ^ zenden II. Daarna met tacitus en hooft vooi zo ve. tot het oogmerk dienftig is , eenige keunis te ^aken.

Sluiten