Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w. coxb, réizen door zwitserland. 519

Reizen door Zmtfèrland, in eene reeks van Brieven, door w c o x e M. A. Predikant te Bemerton ; Lid van de' Keizerlijke Oeconomifche Maatfchappij te Petersburg en van de Koninglijke Akademie der IVetenfchappen te Koppenhagen , benevens Kapellaan van den Hertog van Marlborough. Naar het Engelsen. Denk Deel Eerjle Stuk. Te Utrecht en Rotterdam, bi] B. Wild en J. Airheer en J. P. van Heel, 1794- au Bladz. hl gr. Octavo. De prijs is f i - 8 - : T\t Heer coxe, een gedeelte van Zwitferland doorU reisd hebbende, bleef fteeds de begeerte voeden, om inzonderheid Graubuuderland , te gaan bezichtigen. Hii befchrijft deze zijne reis in zeventien brieven, van den zfvenënzestigften tot den drieëntagtigften van zijn

^DaariGwnbUnderiand minder fterk bereisd Avordt, dan bet eiRentlnk Zwitfeiland, en wij, uit dien hooide, ook minder narichten van het zelve ontvangen, lpreckc het van zelfs , dat de inhoud van dit Deel meer behelzen moet. dat voor veele Lezers min of meer nieuw is, dan die van de vorige Deefcm Het land dat hier belc.reven wordt vervat eene wonderbare mengeling, van grooteliiks van elkander verfchillende, tonelen: bar de groote en ruuwe natuur, mer al het verbazende, en zelts het verfchrikkeiyke, dat zij aan zich heeft ; en naast .daar aan, bekoorlijke vlaktens, waar in zich veele van haare 'meest bevallige voorwerpen vertoonen. De inwoners zrjn verdeeld in eene meenigte van kleine gemeeneueste.n, die meestal grootelüks in regeeringsvorm van elkander ver(chillen , en , of het een aan het ander onderworpen zijn , of, in eedgenootfebap aan elkander verbonden , een eroo't Gemeenebest uitmaken.

Van alle deze dingen geeft de Heer coxe, in zijne brieven , berichten, die alle de kenmerken van nauwkeurigheid en geloofwaardigheid aan zich hebben. Lvenwel wezen wij, dat de lezing van dit ftuk minder bevallen zal, dan die der voorige deelen. Zijn vernaai is wat al te zeer gedetailleerd, meer dan men doorgaands van een afgelegen land begeert, van het welke men liever een overzicht in het groote hebben wil; daarbij is het wat kort, waardoor het, hoe naauwkeung ook , meer in het droogc valt, en dus minder aanloklijkheid heett V * Kk 4 Wij

Sluiten