Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%6 de misdaad in het verzuimen

de misdaad in het verzuimen van de incnting der kindersokjes.

(Uit het Engelsch.')

Misdaad en zijn verdeeld geworden in twee foorten — fommige heeft men genoemd mjsdaaden van bedrijf, en andere van verzuim, Deze verdeeiing is noodzaakelijk. Zij is dietifrig om de gemoederen van lieden, welke flegts weinig nadenken, deze zekere waarheid in te prenten, dat men z >o wel ia fchuld kan vervallen door het verzuim van bekende plichten, als door het bedrijven van wezenlijke misdaa len. Dit is eene waarheid die niet zoo algemeen achtervolgd wordt, als men zou kunnen ondcrltellen. Misdaaden van bedrijf worden algemeen erkend. Alle menlchen zien dat het pleegen van moord verfoeijelijk is; maar misdaaden van verzuim zijn niet even zoo gemaklijfc te begrijpen. Alle menfehen neemen in geenc aanmerking, dat het verwaarloozen van eigene voortorengfelen , in onze bijzondere begrippen, om de levens van onze medefchepfelen te behouden, ten hoogden misdaadig is, echter is de eind-oorzaak, verongelijking der Maatfchappij, in beiden dezelfde.

Het nadeel dat de Gemeente door de natuurlijke kin* derpokjes lijdt, is ouv:rgelh>lijk grooter, dan het nadeel 't welk uit doodllag ontftaat; fchoon 'er nogthans eene veilige en zekere handelwijze is, -om het grootlle gedeelte, in de daad bijna het geheel van dit nadeel, te voorkomen, hebben ilechts weinige menfehen eenen genoegzaamen indruk van de misdaad, die in de verwaarloozing daarvan gelegen is,

In de kindsheid der inënting, toen dezelve een ftout en gevaarlijk aanzien hadt, en toen 'er bij vergelijking weinig klaarblijklijkheid van haare gelukkige uitwerkin-. gen was, is het niet te verwonderen, dat veelen na-, lieten, en veelen huiverig waren dat middel bij de hand te neemén, Doch daar de ondervinding overvloedighjk getoond heeft, dat het volkomen veilig en ongemeen voordeelig is, dat het van duizenden en millioenen het lijden vermindert en het leven behoudt, en dat 'er geen ongemak hoe genaamd mede vergezeld gaat, kunnen

wij

Sluiten