is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïcg ÏÏE ZENDING VAN MOSES.

overrecden, verwcldigcn, omzetten. Hij moet dus den waaren Gud, dien hij hun aankondigt, eigenfchappen geeven, die hem voor zwakke hoofden vatbaar en beveelenswaardig maaken; hij moet hem met een heidensch kleed omhullen , en te vreeden zijn , wanneer zij aan fijnen waaren God , alleen maar dat heidenfche waardceren, en ook het waare, enkel op eene heidenfche wijze opneemen. (*)

En daardoor wint hij reeds oneindig, hij wint — dat de grond zijner wetgeving waar zij , dat dus een toekomlïig hervormer de grondftelling niet behoeft te vernietigen, wanneer hij de begrippen verbetert, het welk bij alle valfche Godsdienlten het onvermijdelijk gevolgis, zoo rasch de fakkel des vernufts hen verlicht.

Alle andere Staaten van dien tijd en ook van volgende tijden, zijn op bedrog en dwaaling, op veel-Goderij gegrond, offchoon, gelijk wij zagen, in Egijpte eenen kleinen kring was , waarin rechte begrippen van het hoogde wezen waren, Moses, die zelve uit dezen kring is, en alleen aan dit gezelfchap zijne betere denkbeelden van het hoogde Wezen te danken heeft, moses is de eerfte, die het waagt (f), dit geheim-gehouden

re-

("*) Zij hadden een zeer menschlijk denkbeeld van de Godheid, uit hoofde van de zinlijke wijze derGodsdienftige hulde, bijzonder door offerhanden, welke op eene bij uitfluiting voorgefchreeven plaats moesten volbragt worden ; het was geen kinderlijk vertrouwen, het welk die jöodfche emigranten op God hadden, maar zij vreesden hem als eenen Oosterfchen vorst.

(t) herder, verwondert zich, dat 'er nog geene Epopee van moses voorhanden is; de verlosfmg van een volk uit de favernij, de opleiding tot den zuiverden Godsdienst, de hooge en nog tegenwoordig nieuwe denkbeelden dezes onlferflijkeii wetgeevers, zijne levens - gefchiedenis, rijk in zonderlinge voorvallen, zijne geboorte, opvoeding, vrijwillige ballingfchap, ontmoetingen in de woeftijne, de wedftrijd van jehovah met pharaö en de Êgijptifche wijzen, de doortogt door de roode zee, de vuur- en wolk - kolom , de wetgeving; de wonderen in Arabië; en het uitzicht naar Kanaan, dit alles kon eene Hof verfchaffen, waarin waare rijkdom van Natuur en Kunst, waarin de fehoonfte lesfen voor Godsdienst, zeden, en volks-beduur zouden •opgefloten liggen, waarin het gebruik dier fchatten, zich als van zelv', zou aanwijzen, waarin het wonderbaare zich insgelijks van zelv' vertoonen, en hee belden-dicht zijn volle beflag geeven, zou. Maar daartoe

■ wtffdt