Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET GREENWICH -HOSPITAAL, ENZ.' 239

tn de vier hoeken van het plafond verbeelden jupiter, juno, cijbele en neptuin de vier elementen, en zijn van vulkaan, iris, amphitrite, en faunen omgeeven Aan het boven en beneden einde, ziet men veele riviergoden , theems, humber, seve\rn, avon, die uit hunne urnen, met het water, te gelijk eene menigte van visfchen gieten.

Aan het einde der Zaal, klimt men bij trappen naar een verheiven deel van dezelve, dat the apper Hall genaamd wordt. Hier ziet men, op den regt tegen overftaanden muur, eene familie fchilderij van georg I. met veele, meest emblematifche figuren,Onder dezen heeft thornhill ook zijn eigen beeldenis ge» plaatst. Ter rechter- en (linkerhand zijn allegorifche (lukken, die het algemeen welzijn en de algemeene veiligheid uitbeelden. In, deze zoo genaamde Opperzaal, is ook een bijzonder plafond. In deszelfs middelpunt ziet men Koningin anna en de Prins van, Denemarken. In de vier hoeken zijn de vier wapenen van Enge: land, Schotland, Vrankrijk en ierland, tusfehen welke de vier Werelddeelen, met derzelver Emblemen en Hoofdproducten, sfr gebeeld zijn. Op de eene zijde landt Prins willkm van. oranje, namaals Koning van Groot-Brittanje, aan de andere zijde georg I. te Greenwich. Deze geheele fchilderij,werdt in 1727 eerst voltooiden heeft,naar men zegt6685 ponden fterling gekost. ( Het vervolg en flot hij de eerfte gelegenheid, j

eenige nadere berichten nopends het lot van den ongelukkigen la peijro-use, onlangs uit indie ontvangen.

Daar men tegenwoordig niet meer twijfelen kan, of een rampfpoedig lot heeft den braaven la peijrouse^ en zijne beklagenswaardige Reisgenooten getroffen; — een ongeluk, welk genoegzaam de geheele Franfche Natie, wegens haare menschlievendheid beroemd, maar inzonderheid de Weduwe van dien kundigen Zeeman, en zijne verdere familie, met de gevoeligfte droefheid vervult; — en daar ieder bericht, tot die treurgefchiedenis maar eenigzins betreklijk, allen, die op de fchatbaare ontdekkingen, welken men van dien ervaaren Zeevaarder, eerlang, ter bevordering der aardrijks- en menschkunde , te verwachten had, niet anders, dan ongemeen welkom kan zijn; — zoo willen wij de volgende berichten, eerst onlangs uit Indie aangebragt, onzen weetgierigen Leezercn ,■ die in de algemeene fmert over 's Mans verlies zekerlijk deelen, niet onthouden. Zij luiden, als volgt:

De Burger willaumes, Zee-Officier en Bevelhebber der Corvette le Leger, onlangs, in de Haven van Brest, uit OostIndie aangekomen , verhaalt: „dat hij een van die Zee - Officieren was, welke, eenige jaaren geleeden , door de eerlte Franfche Nationaale Vergadering geplaatst wierden op twee Vaartuigen of Gabarren . onder bevél van d' entr e ca stea ux uitgezonden , om la peijrouse, was het mooglijk op te zoeken, of tijding vnn hem optefpooren. — D'entkecasteaux in den Indifchen Oceaan ovérleeden zijnde, nam dauribeau, die op hem volgde,

Sluiten