Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorb.v. zachtm. het verguldz. wondere. schak. 5*7

wonderbare zachtmoedigheid; die in het volgende geval, zeer duidelijk kenbaar is.

„ Iemand zijner nabuuren, wegens kleinigheden, op hem vertoornd zijnde liet hem zeggen, om nooit wederom op zijn heimath of in zijn huis te komen, onder (terke bedreiging van mishandeld te zullen worden. — Brijen gal' den boodfchapper dit antwoord : Zegt uwen Heer wederom, dat, zo 'er iemand van de zijnen, of hij zeiven, op mijnen bodem mogt komen, hij mij aangenaam zal zijn; en mogt ik hem in mijn huis ontvangen, zulks zal niij oneindig meer genoegen geven. - Dit trof den vertoornden Buurman zodanig, dat hij zeiven kwam, en verzoende zich met bruen; en dus leefden ze te zamen lang als vertrouwde vrienden."

het verguldzel.

De Koningin christine bad zulk genoegen in de Plaaten°, die merian, de Phenix of chodowicki van de voorige Eeuw, tot de Historie van godfried hadt laten graveeren, dat zij die aan zich kocht en kostbaar liet vergulden.

Dan, door dit verguldzei werden dezelve voor altoos

onbruikbaar

Merkt: Menig Man met edele Talenten, is het, gelijk merians Plaaten gegaan.

wonderlijke schakel.

In het jaar 1783 den 17 Augustus, tusfehen twaalf en een uur naa den middag, is de Blikfem in de fpits van den Toren te Stapetmoer'm Oostvriesland, geflagen, eu is tot aan de uurklok afgebrand. - Aanmerkelijk is het, dat dit in de jaaren 1741 en 1703 ook gebeurd is; zijnde bijna ieder veertig jaaren ééns.

handgreep bij het wasschen van witte

f l e n n e l.

Wanneer men de Flennel in zeepwater brengt, wordt zij geel en lopen de draaden in elkander. Het Kk 3 Loog-

Sluiten