Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 w. goel>e, leerrede. afsche7ds-redev. enz.

Wanneer de Leeraar fpoediser ter zaak was -ckomen beknopter was geweest in zijne vooraflpraïk « SS' ding en voor al zich zeiven minder verdedig l d zou 'er deze Leerrede althans niet bij v«rt£ÏÏStel*£*

*JKf 1 iT?fdien WiJ' (1at het Wd?g in ons Vaderland mag blaken, geen ft*/ te zijn, tot

van de Repnbhkeinlche Vaderlandsliefde fcI etst vai

van hij onder anderen ook dit zegt: „ alle deszèlf t

„ den hebben éénen wil, den wil om SSdSfc

„ gelukkig » taaien, en uit dien hoofde wordI 'ei ook

„van geen niJd, twist of twecdragt gehoord *'

Hoe is het Burger goede ! hebt Ge 'er'wat moed

op? valt u het menschdom meê of tegen?

A/Jcheids-Redevoering , geUuden hij de EuangdhckLutherfcn: Gemeente te Campen, 'door den Christen Lura.r w.goede, vaar fff de Redenen Jrdll opengelegd d!e hem beogen hebben, cm het Lmher \ Kerkgcnoc fchap te verlaaten, en over te gaan tot de Broederfchap der vrije Christenen, genaal.d de Rernonftranten. Gevolgd van zijne Eïrfe Leerrede bij dezelve» gehouden in hunne Gemeente te Rotterdam. Te Amfterdam, bij W. Holtrop, 1795. Met de Aan iff':T"6 ljf W £ g'olt ülavo De

■yooraf gaat een Voorbericht, waar in de Leeraar ©oede, behalven eenige andere bijzonderheden de redenen opgeeft, waarom hij deze Leerredenen'der Drukpers heeft overgegeven. Dan al was 'er geene andere, dan alleen het buitengewoone, dat een Leeraar zeker Godsdienstig Genootfchap verlatende, en tot een ander overgaande, daar door min of meer verpliet is gegronde redenen van deze zijne verandering te seven' zou deze alleen genoegzaam kunnen gerekend worden • en de Burger g. had zeker in zijne omftandisheid meerder en van grooter gewigt, die men bij hem % dit Voorbericht even aangeftipt, en in de Leerredenen zelve

verder ontwikkeld zal vinden.

De Affcheids-Redevoering is te Campen gehouden den fl4ften Mei, i795, en neeft ten ïekst ^X: 16 - 3b. De Redenaar loopt in dezelve eerst deze Woorden kortlijjc opheldercnder wijze door, en maakt

dan

Sluiten