Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkorte formulas medigas method. goncinn. &$

arbeid der Leerlingen beeft aangewend, meenen wij echter , dat dezelve die nuttige ltrclcking niet kunnen hebben, welke hij daarmede zich ten doel had gefield; eensdeels om dat door de ongemeeue faamgedrongen kort? heid , waar in dit Leerboek opgefteld is , alle de opgegeven regels en aanwijzingen ter famenftelling van Recepten, zoo oppervlakkig en als terloops behandeld worden , dat de Leerling zonder mondeling onderwijs of 't behulp van uitgebreider werken over dit zoo wigtig ftuk van de beoefende Geneeskunde , niet dan een gebrekkige en onvolledige onderrechting daar door zal kunlien bekomen in een vak , 't welk voor hem van de grootfte aangelegenheid is , en tot in de mitifte bijzonderheden dient geweten te worden: — terwijl aan den anderen kant het groot aantal formulae, welke door den Autheur als tot alle genees-inzichten dienllig en door ervaring als proefhoudend worden aangeprezen , ligtlijk aanleiding zou kunnen geven, dat de Leerling, op dit gezag van den Burger b. in 't begrip geraakte, dat het onnodig ware zich verder op het faamftellen van formulae toe te leggen, daar toch de hier opgegeven zoo.algemeen nuttig en inalle omftandigheden toereikend waren, en zich dus vergenoegde met flegts dezelve volgends de bijgevoegde tijtels in voorkomende gevallen te bezigen , en naar de aangewezen geneeskrachten in oiiderfcheideir ziekten toe te dienen; — eene bekorting van tijd en moeite, welke wij niet kunnen denken , dat het doel van den Autheur zal kunnen geweest zijn, hoe natuurlijk men ook zulks uit de fterke aanprijzing zijner eigen formulae zou mogen opmaken.

Antwoord op de Vraage, ,, Welke wijze van Opvoeding ,, is de meest verkiezèlijke ? Eene Publique of eene ,, Huizelijke? Welke zijn de Voordeelen en Gebreken „ van die beiden ? Is 'er eene wijze van Opvoeding, „ welke de Voordeelen van beiden, met uitfluiting „ van derzelver Nadeelen , bevat ? " Waaraan het Provinciaal Utrechtsch Genootfchap van Konften en Wetenfehappen, den vijfden jfunij 1793, eene zilver e Med.aille, als een Accesft, heeft toegewezen. Door g. c. c. vatebender, Rector der Latijnfche Schooien te Gouda. Onder het Bijfchrift: Cui vanae fine moribus Leges proficierit bono? Quid pium fine viribus votum B 5 pro-

Sluiten