Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZVCït. GFFCIUEDKMSEEN, VFBITALFN, FNVERTF.IX. 237

in haare waarde doen kennen, en wekken alle Huisvaders eu Huismoeders ten ernstigften op, zich.dezelve eigen te maken, en hun gedrag naar derzelver inhoud in te richten. 1

'Zedelijke Gefchiedenisfen , Verkalt* , en Vertellingen. Te 'j/7 rtosenbosch, bil de IVed. C A Vieweg en Zoon, 1795. 100 Bladz. In gr. OStavo. De prijs is f: - 18 • :

Onder dezen tijtel worden hier een aantal Gefchiedenisfen, Verhalen en Vertellingen, waar onder ook laffe en zouteloze raadfelen, voorgedragen, welke-den Lezer tot eene aangename tijdkorting moeten verftrekken. Wij voor ons betuigen, dat, hoe zeer de flordigheid in taal, en fpelling ons reeds bij de eerfte lezing mishaagde , wij dit echter overgeftapt zouden hebben, zo wij eenigermate eenig wezenlijk nut van dit Werkjen hadden kunnen voorzien. Wij kunnen dnaröm ook niet verwachten, dat dit Werkjen de goedkeuring van denkende Lezers zal wegdragen; want hadt men zoo iets willen opdisfehen, 't welk den verftandigen man , in een ledig uurtje , tot eene aangename uitfpanning konde verftrekken, dan hadt men treffender voorbeelden , leerzamer onderrichtingen , en , in allen gevalle, geen beuzelachtige vertellingen behooren te verzamelen* ■dan hadt men zoodanige zaken moeten voordragen , welke leen onweêrftaanbaaren indruk op het menschlijk hart maken: Ndrich niets van dit alles hebben wij in dit Werkjen gevonden. 1 Met reden vrezen wij derhalven , dat de Samenfteller en Uitgever hun oogmerk niet zullen bereiken.

Na'uur en Liefde, gevolgd naar den natuurmensen van miltenberg. Te Amfteldam, bij de Wed. J. Dól!, 1796. 36t Bladz. In gr. Oüavo. De prijs is f 2 -"14 - :

Men heeft, met reden, de mooglijkheid, de waarfchijnlijkheid , ja zelfs de gemaklijkheid, voor eene eigenfehap, en 1 een voortreflijkheid van een goed verdichtfel aangezien, en aan fabelen en romans zijne goedkeuring geweigerd , naar mate zij van deze eigenfehap beroofd waren. Men zou deze hoedanigheid vooral verwachten , in een boek , waar van een natuurmensen de hoofdperfoon is; alles zou men verwachten moet hier natuur wezen; alles moet natuurlijk en geregeld afloopen: maar die dit Boek, in deze verwachting leest , zal zich hier in droevig bedrogen vinden. Den natuurmensch moet men niet leeren kennen, uit de hersfenfehimmige denkbeelden van een ïoinanfchrijver, maar uit de natuur zelve. Tusfehen de beide

Sluiten