Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J20 VERHANDELINGEN

trent ï| voet langte, laatende de ontlading ga in door ,, de geheele langte van hun lighaam. Deze aak-u wier,, den op het oogenbhk geheei gedood, zo dat zij niet ,, meer de minde beweeging maakten. Ik deed 'er het 3, vel op het oogenbhk afneemen, en onderzocht aan,, donds, wat 'er nog van de irritabiliteit der ftnêrve5, zelen overig was. Ten dien einde prikkelde ik de7 ,? zeiven met ftaale punten, ik deed inkervingen, ik be,, proefde ze met zouten, met alcali fluor {ammoniaque) , en eindelijk ontving ik 'er elec"trifche vonken 9, op: doch geen van deze middelen deedt mij het min,, de overblijffel van irritabiliteit befpeuren. Daar de ,, electrifche vonk erkend wordt het krachtigfte middel te zijn, om bijna verlorene Irritabiliteit te herdeden, of 'er het minde overblijffel van te ontdekken , heb ik de proefneemingen in diervoegen herhaald, dat de 3, fpiervezels van den aal, aan de eleftrifche vonken wier-: s, den blootgefteld , oogenbliklijk na dat 'er de ontla3, ding der batterije was doorgegaan: nogthans was 'er,, niet het minde overblijffel van irritabiliteit tc bc9', fpeuren. "

" „ Op deze wijze overtuigd zijnde , dat 'er niet de 3, minste merkbaare irritabiliteit meer overig was in s, de fpiervezelen van een aal, door welken de ontla-3, ding van onze batterij gegaan was, begreep ik, dat 3, 'er nu nog te onderzoeken was, of deze oogenbhk-, lijke vernietiging van de irritabiliteit der fpiervezelen van een aal veroorzaakt wierdt door de oogenbliklijke Verbreeking van het fijne werktuiglijke famendel, j, of van de werking van andere deelen van den aal, „ waar van het leven van dit dier het meest afhangt, dan of de doorgang zelfs van eenen zo Herken ftroom „ van eleétrifche ftoffe, door de fpiervezelen, de on„ middelijke oorzaak is, welke dezelve haare irritabili-. ,, teit doet verliezen, Met dit oogmerk heb ik den ,, electrifchen ftroom geleid door verfchillende deelen „ van den aal. i) Ik heb denzelven aan den kop in,, gebragt, en op eenigen afftand van den ftaart we,, der doen uitgaan , na dat de electrifche ftof omtrent ,, |, ^ of J van de langte van den aal was doorge„ gaan, en ik heb telkens waargenomen, dat de ftaart „ van een aal, zo verre de ftroom van eleclrifche Itof,, fe 'er niet was doorgegaan, de irritabiliteit van de 9, fpiervezelen volkomen behouden hadt, even als de

ltaar:

Sluiten