Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yiTOEGEV. DOOR TfclJl.Ett*S TWEEDE GEKO ,>TSCHAP. 521

ftaart van den aal, op de gewööne wijze gedood: 5, maar dat al het overige gedeelte van den aal, door „ hetwelk de electrifche ftroom gegaan was, geheel en

al ongevoelig was- geworden , even als in de voor-' „ gaande proefneemingen. 2) Ik heb den electrifchen

ftroom dan eens door den ftaart alleen , en dan we„ dér door het geheele lichaam van het dier, de kop „ alleen uitgezonderd, dan eindelijk door het middel,, fte gedeelte van het lighaam geleid, en ik heb be,, ftendig in alle gevallen waargenomen, dat alleen dat

gedeelte van den aal, waar door de ftroom der ont,, lading gegaan was , de irritabiliteit der fpiervezelen ,, verloren hadt , en dat het overige gedeelte van den ,, aal dezelve volkomen behouden hadt."

,, Daar nu," zegt voords de Schrijver Bladz. 235, ,, de bovengemelde proefneemingen reeds doen zien, „ dat de electrifche ftroom, wanneer zij kracht genoeg ,, heeft, de irritabiliteit der fpiervezelen doet ophouT ,, den in dieren, die bekend zijn eene zodanige irrita,, biliteit te hebben, welke zeer moeijelijk te vernieti-

gen is , zo is 'er geene reden om te tvtfijffelen , of ,, dezelve zal nog veel fchielijker vernietigen de irrita,, biliteit vau de fpiervezelen van viervoetige dieren: ,, vermits deze vezels veel fchielijker dit vermogen ver-

liezen , nadat het dier gedood is. Ook hebben de proef,, necmingen , welke ik op konijnen genomen heb,

door de ontlading van 30 voeten bekleed glas, zulks ,, volkomen bevestigd ; en ik denk om deze reden , ,, dat het geheel overtollig zijn zoude deze proefnee,, mingen met andere viervoetige dieren tc herhaalen, ,, dewijl de irritabiliteit blijkbaar de zelfde eigenfehap ,, is in alle fpiervezelen , van welke dieren die ook „ zijn mogen, en deze in verfchillende dieren flegts in ?, trappeu vcrfcbilt. Het geen derhalven dit vérmogen ,, der fpiervezelen doet ophouden in die dieren, waar ,, in hetzelve het moeijelijkst te vernietigen is, zal het„ zelve voorzeker in alle andere dieren doen ophouden. ,, Men kan het dus voor beweezen houden, dat de ,, electrifche ftroom de irritabiliteit der fpiervezelen in „ alle dieren vernietigt, wanneer dezelve flegts kracht

genoeg heeft."

,, De befchreevene proefneemingen toonen zeer blijk3, baar aan, welke de onmiddelijke oorzaak zij van den i} dood van menfchen en dieren, door den blixem geKk 5 , , trof-

Sluiten