Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J22 BARTHELEMIJ

,, troffen. De omloop van het bloed, zo noodzaaklijk ,, voor het onderhoud van het leven van menfchen, en „ van alle dieren welke bloed hebben, kan niet blijven „ voortduuren, zoodra het hart en de flagaders hunne ,, irritabiliteit verloren hebben: vermits het de irritabi,, liteit van het hart en' van de flagaders is, waar van ,, hunne toetrekking afhangt, wanneer zij met bloed ,, gevuld, en daar door geprikkeld worden; en het is

deze zelfde toetrekking, die, door zijne beurtling„ fcbe werking, het bloed uit het hart drijft, en door

de flagaders doet omloopen. De blixem derhalven, ,, en de eleftrifche ftroom der ontlading van eene bat„ terij (welke eene nagebootfte blixemflag is), moeten ,, menfchen en dieren dooden, zoo dikwijls dezelve „ gaat door het hart of door de groore flagaders , die „ uit het hart voortkomen: dm dat dezelve oogenbliklijk ,, hunne irritabiliteit, en hier mede tejj'ens den omloop

van het bloed doet ophouden.''''

Wij twijfelen niet of dit Boekdeel zal door hun , welke eenigzins in de Natuur-, en wel bijzonder in de Electrizeerkunde geoefend zijn, met veel fmaak gelezen worden. Het opftel zelf is voortreflijk, en verdient onze aanprijzing , niettegen(taande 'er', wat de beide taaien betreft , waar in het gefchrceven is, naamlijk het Fransch en Nederduitsch , vrij veele onnaauwkeurigheden , voornaamlijk ten aanzien der eerlte, in hetzelve gevonden worden.

Reize van den jongen anacharsis door Griekenland. Uit het Fransch van den Abt earthelem ij, door m. stuart, Derde Deel. Te Amjleldam , bij j. Allart, 1796. 389 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f J - ia - '-.

De inhoud van dit Derde Deel van deze reize is ons niet minder belangrijk en aangenaam, dan de beide voorigen voorgekomen. — Anacharsis doet eene reize vanAtheenen naaPhofis, en ziet daar dePijthifche Spelen , en den Tempel en het Orakel tc Delphi. Vervolgends doet hij verflag van de Atheenfche feesten, huizen, gastmaalen, opvoeding, en verdere zeden der Grieken. Hij handelt over de toonkunst der Grieken; befchrijft de Bibliotheek van eenen Atheener, en weidt breed uit over de Wijsbegeerte. Alles is met de gevvoone naauw-

keU-

Sluiten