Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 BR.E7EN VAN ï EN NEDERLANBZft

men, dat hy duizend ponden aan vast goed bezit en

teSr hhet Iand wre-Wanneer de -°1

"«a van een lui , m een van de beide VeroarWmn-nn wordt goedgekeurd, dan zendt wSÈS^ genomen b.du1E, en dan heeft het alleen KiS,Ë van den Gouverneur van nooden, om eene afte v^aTstaaf

vemeur niet verder tegen doen.

Zoo is bet wetgevende Collegie gefield', h welk' hÈ algemeene Ho (general Court) heet, e„ w ar bi7te Souvereumeit woont. Het erkent niemand boven z en dan van den eenen kant de Conftitutie , die me rae %ede «ngenomen heeft vijf tien.Jaaren lang onve^d'd te'oï \.artn, en van de andere zijde, het Congres in zoö verre de bijzondere Staaten aan'het zelve door'de anHkels van vereemging, (confederatie) rechten hebb n overgedragen, üeze Conftitutie moesten tweehonderd Burgers , door het volk ^ ^ Conventie g noèmd worden, ontwerpen. Zij benoemden tweeënvijftig: val

Committé deed bericht aan de Conventie, en deze zond affchnften van de nieuwe Conftitutie rond , door dë geheelen Staat. Zij- werd in 't jaar i783 met eenficZ mige bewilliging van het gehecle volk aangenomen. Een artijkel fie t vast, dat, wanneer in vijfrien°jaarer " twS derde deelen der mwooners eene revifie der Conitttutie k^en'z^r1 °P nieUW C£lie Couvciltie ten ^nde Denk evenwel niet, dat deze algemeene of hoo^e raad groote magt heeft. Ieder distritf: kiest jaSf zHne overigheid. Het verkiest de perfoonen , die hetdeel v n de townfhp, tot de lasten van den Staat, over alle de mwooners gelijkelijk verdeelen moeten, en die, het .eene elke pcrioon naar de maate van zijn vermogen daar toe moet opbrengen ontvangen. De eerften boeten Asfesfors ; de anderen Collectors. Zekere last Poll-tax genoemd, moeten die mwooners, in (laat om de wapenen te dragen dat is: van zestien tot zestig jaaren, volkomen gelijkj opbrengen; Want daar het oogmerk der belastingen de algemeene veiligheid is, betaaltfmen dezelve.

Sluiten