is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTUKKEN.

gedachten aan jesus alles overtreffende grootheid, op de gedenkdagen van zijn lijden.

Met een eerbiedvolle bewondering, ftaar ik^ dbör alle de woelingen van agttien eeuwen heen, op dé Gefchiedenis, op de Lijdehs- en Sterfgefchiedenis van den volmaaktlten der menfchen, de voortreflijkltc Zoon der Godheid. Elk godsdienftig, elk door waare dankbaarheid veredeld Christen , gevoelt in deze verjaardagen des Lijdens, de heiligde aandoeningen der godlijke liefde. Met een eedele geestdrift denken wij aan langverftorven Helden , aan belangloze Vaderlanders , aan edelmoedig verlichtende Wijzen, fchoon hunne deugd, fchoon hunne grootheid, alleen binnen den kleinen kring Van hun Vaderland bloeide, èn alleen voor hun eigen volk vruchtbaar was. Wie eerbiedigt niet de nagedachtenis van; eenen Griekfchen mii.tiades? vau eenen Romeinfchen scirio? van eenen socrate s? en cicero? Maar wie onder deze glorievolle kinderen der oudheid, was de vriend, de weldoener, de zaligheid , van het geheel menschdom ? Ja , de roemrijke Helden fticrven moedig tot heil van hun Vaderland, epanimondas verwachtte gerust den jongden doodfnik, toen de overwinning der Thebanen, de prijs van zijn bloed was. Om Rome van flavernij te bevrijden, waagde de jeugdige mucius moedig zijn leven; duizend ftrijdbare mannen vloogen voor dit Gemeenebest telkens ten Itrijd, en verwden met hun vaderlandsch bloed hec puin der vreemde Koningrijken die zij vermorfelden. Met recht dan, vereeren de Grieken en de Romeinen , ja, met recht vereerd elk Volk zijne uitmuntende mannen ; met recht verbreiden zij den lof van hunne achtbare wijzen, die bij de fcheemering van het bewolkt rcdenlicht, den weg der waarheid, langs donkere kronkelpaden, zochten te ontdekken: diepdenkenden poogden hunne voetltappen te volgen, doch de meenigte itruikelden, dwaalden nog verder af, en befchimpte of vloekten zelfs de afgetrokken leidslieden des verftands, die aan geene uitgeftrekte begeertens, verzadiging, dié aan de onzekere verwachting geen bevredigende bewust-

viii. deel. mengelst. no. 3. G heid,