is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-6 OVER HET GEHEUGEN.

aan, en hangt af van de gefteldheid der hersfenen, rnaaf aangaande den aart van dat verband , zijn wij ten eeneniaal onkundig. Wij weeten, dat zekere ziekten het geheugen aandoen ; dat dronkenfchap den mensch bijna geheel van hetzelve berooft. De werking der laatfte oorzaak is zeer ligt te bemerken. Wij zijn gereed te zeggen, in de gemeene taal , dat de dronkenfchap den mensch buiten zijne zinnen brengt ; dat is, zij berooft hem van het geheugen dier gevoelens en regelen van een welvoeglijk en betaamend gedrag , welken hem op andere tijden beftuuren. Het gemis van dit geheugen , zoo als reeds is aangemerkt, is een foort van'krankzinnigheid; naar maate hij verder gaat, wordt alle herin.nering van welvoeglijkheid en pligt uitgewischt , nogihans fchijnt hij op zijne wijze te redeneeren, maar hij wordt , even ais een krankzinnige , enkel geleid door één heerfchend denkbeeld , het welk hij op den duur herhaalt, en 't welk hij, het zij waar of valsch , niet wil opgeven. Den volgenden dag heeft hij geen het minfte geheugen van het geen gebeurd is, en hoort mef verwondering , dat hij dingen gezegt en gedaan heeft, welken tegen zijne natuurlijke gevoelens en gewoone handelwijze ftrijden.. Weinig nadeel kan het aan het geheugen in 't algemeen toebrengen , dat iemand voor een' enkelen keer zich op dusdanige wijze te buiten gaat; maar eene gewoonte te maken van dronkenfchap, mist nooit, het geheugen zoo zeer te krenken, dat 'er maar zelden herftel te hoopen is, omdat de hersfenen beledigd worden, en onbekwaam, om deze, zoo wel als andere verrichtingen te doen.

In kinderen, en in oude lieden, is het geheugen zeer gebrekkig; doch uit verfchillende oorzaken. In kinderen, fchijnt het gebrek van geheugen te ontftaan uit gebrek aan verftand ; het welk men ook waarneemt het geval te zijn van zeer onkundige menfchen. Het gebrek van geheugen in oude lieden , is een gedeelte van het algemeen verval, waar aan de geest en het lichaam, na een' zekeren trap van jaaren , onderworpen zijn. Zonderling is het echter, dat oude lieden de gebeurenisfen van hunnen jeugdigen leeftijd zich zeer juist kunnen te binnen brengen , terwijl het hun dikwerf ten uiterften moeilijk valt, zich dingen te herinneren, welken maar weinig dagen , of misfchien uuren geleden , gebeurd zijn. In hunne verhalen zijn zij uit gewoonte, zeer

naauw-