Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HARMONICON GENAAMD. $1?

welk evenwel een veel zwakker Inftrument is, dat, om in het voorbij gaan te zeggen, wegens deszelfs matten en zwakken toon , geene opmerking verder verdient. De uitvinding daar van beftaat in de fchikking van eenige glaze traven van verfchillende lengte, op een weerklankbord. Ik werd 'er llegts eenen korten tijd door overrascht, en keerde weldra tot de Harmonica te rug. (*) Ik heb zelf bij mij opgemerkt, dat ik wanneer ik eenige dagen agter een zeer veel gefpeeld hadt, des nachts, door een onaangenaam prikkelend gevoel in het vlakke van de hand, in den flaap geftoord vverd. Ik ben gevolglijk overtuigd, dat het fpelen met de bloote vingeren zeer nadeelig is, doch alleen voor hem, die lpeelt, niet voor den toehoorer.

Maar nogthans is de Harmonica een zoo heerlijk, ja hemelsch Inftrument, dat men 'er geen ander mede vergelijken kan, dewijl alle anderen, in vergelijking met hetzelve, hard en lomp luiden. Naauwlijks durft de zuiverde menfchenftem het waagen , zich in haare harmoniën te mengen. De fluit, zeer zuiver en daar bij zeer zacht geblazen , kan wel , om de Harmonica te verzeilen , gebruikt worden; dan zelden blaast zelfs een zeer goed flnitfpeler bij fterke toonen niet te hoog en bij zachte niet te diep; vooral daar de fluit door den warmen adem, die het hout uitzet en de holte enger maakt, hooger wordt dan zij in den beginne was.

Allerleevendigst werken de muzikaale toonen door hun zwellen en zinken, en hier door alléén bijna wordt zeker medegevoel in de zenuwen verwekt, welker bevveeging dan door mededeeling insgelijks nu aangroeit, dan verdwijnt, en dus de fijnere werktuigen van de ziel eerst in zekere fpanning brengt en vervolgends doet bedaaren. Door middel van eene doelmatige afwisfeling dezer bevveegingen,kan de muziek,tedere zoowel als ftormende hartstochten afmaaien en opwekken. Ik geloof ook, dat door middel van eene zachte muziek, de zenuwen, op eene krampachtige wijze gefpannen of door ziekte-ftolfen ge-

prik-

(*) Met deze uitdrukking zullen niet allen, die den Euphon kennen, gereedlijk infternmen. De toon van den Euphon is meer vast, is ligter en fheller aan te geven , dan het eeuwig gelier van de Harmonica. Men zou het geluid zeer ligt meer kunnen verfterken, iu gevalle men 'er dikkere ftaven toe verkoos.

V ERT.

Kk 3

Sluiten