Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*JÏO BBSCIIR. VAN EEN NIEUW MUSICAAL INSTRUMENT,

en loopen gebruiken; ook om meer fterkte en kracht bij te zetten ; verder om fnelle aanzetten en ftooten mooglijk te maken; eindelijk om meer hoogte en diepte te bereiken , op dat de toon nader zou komen aan de bas Iuftrumenten en door de viool in hoogte niet overtroffen worden. Tot hier toe reikte geene Harmonica verder dan de kleine C beneden , en bezwaarlijk boven de tweegeftreepte D van de Discant. Zou de Hormon uica gebruikt worden, om het gezang te verzeilen, dan moesten 'er andere Inftrumentaale toonen zijn , om de toonen van de keel te omzweeven. 'Er was in het alge-i meen nodig te bewerken, dat de Harmonica niet langer een gedoleerd of op zich zeiven ftaande Inftrument bleef, naardien het toch, alléén gefpeeld, op den duur verveeling wekt. Nu is echter, gelijk reeds gezegd is, de fluit het éénigfte Inftrument, welks toonen men met het hemelsch geluid der Harmonica kan paaren; ik ltwam dus op het denkbeeld, om 'er een orgel mede te verëenigen , waar in registers moesten zijn, die den Bas in de diepte en de Discant in de hoogte voordzetteden, zonder dat men zoo ligt eenig onderfcheid van toonen befpeuren kon. Ik bevond door proefnemingen, dat het eerfte door de Bourdon, en het laatfte door eene fluitftem van Ebbenhout bewerkt wierd. Op het zelfde tijdftip vond ik eene werktuiglijke fchikking uit, om wezenlijke dwarsfluiten zoo te doen fpreken, als of zij met den mond geblazen werden. Ik liet derhalven een geheel register van dwarsfluiten draaien uit Boxboomen hout, waar in ieder toon zijn eigen fluit had, waarbij nog , ten einde meer afwisfeling, fcherpte en fterkte van toonen in het Inftrument te brengen, een geheel register Hoboën gevoegd werd; zoo dat 'er nu vier volle registers zijn met twee klavieren van 4J Octaaven, die zoo wel enkel op zich zeiven als gekoppeld kunnen gefpeeld worden. Hier door wordt de Harmonica onderfteund en meer volmaakt, terwijl tevens de verbeeldingskracht hier bij te hulp komt, die, wegens eenige wezenlijke toonen van de Harmonica, ook de overige daar voor neemt. Men kan een fluit-duet op. de twee klavieren fpelen met het fluitregister van 4 en 8 voet. Men kan verder een fluit-Concert en een Solo. fpelen , en daarbij op het andere klavier accompagneeren. Daar bij krijgt men , door eene halve koppeling, de bastoonen van eene fchoone viool. Dit Hoboë regis-

Sluiten