Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harmonicon genaamd. 521

gister kan men gebruiken tot een Solo van een fcherp-. 1'nijdend Adagio of Andante, het welk de fluiten op de andere klavieren verzeilen kunnen. Men kan 'er zich ook van als van een accompagnement bij andere Inftrumenten bedienen. Maar door het verbinden van de gekoppelde fluit wordt deze Hoboë zeer gelijk aan de Cla-. rinet, ingevalle de gangen van dit Inltrument wel worden nageaamd. De bastoonen van het Hoboë register vervullen in zeker opzicht de plaats van de fagot. Door eene bijzondere koppeling en manier van fpelen kan men mede zekere gelijkvormigheid met de waldhoorens te wege brengen. De ebbenhoute tvveevoets fluit geeft, de hoogfle toonen aan van de flageolet, die geen ander Inflrument in dien graad bereiken kan; zoo dat gevolglijk mijne Harmonica eenen omvang heeft van de groote E af tot de vijfgeftreepte F en dus zeven octaven, terwijl het grootfte orgel maar één oétaaf meer in de diepte heeft.

De gedaante van dit Inftrument is die van eene fraaië Commode, van fijn mahoniehout, met bewerkte zuilen, welker capiteelen van verguld brons zijn. Men heeft 'er boven dien aartig lofwerk aangebragt, en dit geheele werk is te Bremen zelf onder mijn opzicht vervaardigd. Nog diene ik aan te merken, dat de blaasbalg in de zitplaats van den fpeler is gewerkt , ten einde het Inftrument draagbaar te maken ; verder dat 'er zich in den windklap een tramulant bevindt, en dat door eene trede de blaasbalg , en door eene andere de rol, waar aan de glazen klokken bevestigd zijn , in beweeging wordt gebragt. muller.

las casas.

Las casas, wiens naam onder het getal der edele menfchenvrienden eeuwig praaien, en des te glansrijker praaien zal, daar hij naast de zwarte namen dier baldadigen verfchijnt, welke, door zwaard, folteringen en Havendiensten, een millioen onfchuldigen , binnen vijftien jaaren verdelgden; deze welfprekende ijverige en getrouwe voorfpraak der Indiaanen, lag thands, als een negentigjaarig grijsaart, op het fterfbed neder. Offchoon reeds lang zijne verwachting op het loon in den hemel gericht was, zoo werdt het hem toch bij de aannade-.

Kk 5 rinS

Sluiten