Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 37 >

Zijn 'er Leden, die lust hebben tot de Taalkunde, en het (tellen en doen van Verhandelingen, over dit of andere onderwerpen, of tot lectuur, deeze kunnen zich onder elksnde* ren voorlichten, eu hebben gecnen mmester noodig.

De manege wordt door den kastelein bediend.

Dus heeft men alléén vier perfoonen tot het geeven vaa onderwijs noodig, als:

Een, voor de Zedekunde, Rechten van den Mensch en Vaderlandfche Historie.

Een, voor Anatomie en Phijfica.

Een, voor Geographie en Mathcfis.

Een voor Tekenen.

Aan dezelve kon de tijtel van Lector en een klein traétetaent worden toegedaan, als b. v.

Voor de Zedekunde en Vaderlandfche Historie ƒ200 • o - o Voor Anatomie en Phijfica . . . ƒ400 -0-0

Zoo naamelyk de Burger, die deeze lesfen zou geeven, in ftaat was, uit zijn eigen voorraad, eenige Inftiumenten, ten nutte van 't huis te leenen; doch zo hij dat niet kon doen, moest zijn trociement verminderd worden tot ƒ200, cn het overige gevoegd by de fom hier onder bepaald voor den aankoop van Inftrumenten. Verder:

Voor Geographie en Matheüs . . ƒ 200 -0-0 Voor het Tekenen . . J 2co - o • o

Wilde men het ook verder uitbreiden, en eens 's weeks des winters in de gemeene cn grootfte kamer mufiek hebben, dan moest men daar op eene fchikking maaken , dat de Leden de beift minder voor icderen avond betaalden, dan de ove-.ige Intckenaaren, en op dien voet daar toe ook iemand vast aannemen ais Capilmeester voor ƒ 2co, en ieder lid, die een In'« ftrument traéteerde, moest ook daar toe medewerken.

Deeze Lectoren of Meesters moesten in dit huis op bepaalde tijden hunne lesfen aldus geeven :

In de Zedekunde , Rechten van den Mensch en Vadcrlaadjfche Historie , tw:c maal 's weeks, 's winters en zomers.

E 3 Ana-

Sluiten