Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 243 >

den <3 : .... is? r— lees jeeUn geen Couranten meer? —* zit je dan maar in de hoek van den haard, met Je kleine jongens, zo wat te keuvelen? — zie je dan iiogniet, dat wij hoe langer hoe meer de wrange vruchten plukken, van dat vervloekte Beftuur, 'dat, niet te vreeden met een aantal Millioenen, van het Laad geftoolcn, in Engeland overge-' bragt , eri onze rijke Oost - Indifche Schepen ingepakt te hebben , nog boven dien alle de Gouverneurs van onze* Volkplantingen heeft zoeken om den tuin te leiden; is het dan wel te verwonderen , dat al dat goedje, (weinige Uitgezonderd ,) aangefleld door het oud Regeerings - Bewind , alJ waardige Aanhangers van die' fchraapziëke Aterlingen, de aan auu toevertrouwde Posten alléén Waarnamen tot hun eigen, voordeel, dc gantfche boel liever Haarden drommel lieten vaaiiti, dan zich in dé bresfe te ftellên voer eene Vrijheid, welke hen op den duiir niet zoude tóelaaten, om hunne beurzen te vullen, ten koste van Volk en Vaderland.—■ Ta, het is waarachtig, zo als mijii Öoia zaliger mij dikwijls onder vier oogen in liet oor luifterdc : „hoor Neefje,"zeide dien ouden ilokker, „ik zal het mogelijk niet bekeven; „maar denk je 'er maar eens om in 't vervolg , — laaten de „Patriotten maar pronken niet zilvere Keesjes op Tabak- en „Snuifdoozen , en alle die tierelantijntjes , — en of zij al „neuriën en zingen : een Keeshond blijft zijn Heer getrouw., „en boezee! iaat deKees zijnen Heer, of| zo je wilt zijr» „Land getrouw blijven, hjj zal 'er, zo waar als ik leef, „het hachje bij infehieten\ wanneer hij zich niet met aller* „macht tegen die groote Bulhoridén te weer ftelt; ons Landt „word hoe langer hoe meer van dat verwensch' Doggen„Gefpuis öpgevreetea; en wij zullen, bij mijn ziel, zo „vermaledijd door dat Hondengoed is de konkels worden „geholpen , dat enze Colonien , zo maar de een na den ander, „om zeep zullen gaan! — zie jongetje, hadden niet vooreen. „'Jaar of dertien de Franschjes de wacht gehouden , wa: zoude ,,'er geworden zijn van de meeste onzer Bezittingen in dr „andere waerelddceler»? zij waren immers al lang nademaaa Hh z ge»

Sluiten