Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 3

Jippeng , op hét trckpad , niet verre van Grypshoek, dit in perfoon aan MERCUUR verhaald, met verzekering, dar hy voornemens was den Rechter te verklaagen, het

geen dan ook reeds daadelyk gefchied is maar welk

een grootc kloove tu;fehen een Dorpsrcchtcr en een Verkenshoeder'... voor den goeden Jippeng is erbuiten dat kleine hoop op eene fchaevergoeding.

Van Groningen was MERCUUR weder naar Amftefdam gevlogen, en was aldaar op de Nieuwe Markt, waar een Hansworst ftond , die fprookjes vertelde, een weinig blyven (laan — onder anderen had hy van hem het volgende gehoord : „ Myn moeder (zeide ny) was een Prutbocrin , zy woonde onder de Liebrug tusfehen Haarlem en Amfierdam. Zy zat 's avonds veel te {pinnen; doch in het jaar 1795 had zy nog een ftreng garen leggen , die zy Oranje had laten verwen, toen liet zy die ftreng aftrekken cn rood verwen, en no°- één blaauwc, cn één wit bleeke; daar wou zy een geitreepten rok van laten maaken, naar de nieuwftc mode. — Nu had zv

een yslykc boel katten na dat die garenftrengeii

klaar waren, lag zy die opeen ftoel en vergat daar op tc pasfen, dat een groote fout was; want zy wist, dat het meest Ari/loóraatfche katten waren, die gaarn een

nest maaken voor ha.r en haare jongen. Maar ziet

wat gebeurd er? toen zy het garen by den Weever wilde brengen, hadden die Ariftocraatfchc katten dc Krengen zoo deerlyk in de war geholpen , dat men vslyk lang werk hadde die weder te recht te brengen,'met pluizen en trekken werden ze echter weer bruikbaar — maar hoe meenje, of her met die katten ging ? meenje,

dat ze nog prut krees :n ? -—- ja prut! Grootje

ging er met een vre tok op af; de ééne vloo» door de glazen, dc andere over dc onderdeur , een derde uit het dakventler, een vierde uit het keldergat— kortom, allen werden ellendig taegeteifterd en weggejaagd doch die geiwn uit haar, welke zy had

hooren vechten, om de andere katten van het verwarren van het garen af tc hou ien , hield zy by haar en gaf dezelve prut, zoo veel zy lustten, als eene bèlooning van haare getrouwheid.

Te Haarlem had MERCUUR vernomen , dat de Agent vanOtf6W2.v7.7tf, welke aan verfchciden geleerde Genooti'ehappen en zelfs Stcdelyke Beftuuren ccnigc vraa^en ter beandwoording heeft toegezonden , aan den Prcfident van het Maatfchaplyk Genootschap , (.ver den Landbouw aldaar , gewigtigc gcfuppediteer 1c vraagftukken had doen ter hand (lellen; onder alle zouden ook. de volgende zyn welke dan tot ftaaltjens kunnen ftrekken: '

Hoe veel Koeien kunnen op een mergen land loopcr * Hoe gaat een Boer gekleed ï Hoe laat gaai een Boer 's middags eet en ? Leest een Boer ook Almanachcn?

D 3 i«

Sluiten