is toegevoegd aan je favorieten.

De burger politieke blixem, nu Politieke blixem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( sn )

Het volgend ftaaltjen bevvyst, dat hier evenwel ook nog lieden worden gevonden , welke, wanneer, het op de vulling van 'sLands fehatkist aanknomt, hfctniet aan, zelf overdreeven yver laaten ontbreeken.

De zeer actieve Commisfie tot Onderzoek wegens den richtigen opbrengst in de Geldheffingen , Departement Leyden, heeft onder anderen beboet oen Burger Geerlof, Kastelein in het Logement de Gouden Molen, op de Maare alhier, en zulks voor eene fom van f 1440-:^: wegens het door dcnzelven , naar inzien der Commisfie,

te weinig gefourneerde. Dan , die Burger , die

mede van zes/en klaar was, addresfeerde zig aanftonds aan de Baazen in den Haag , en wel met dat gevolg, dat de Commisfie de reeds betaalde ƒ 1440-:-: voor welke de Burger Geerlof door haar bejboet was , aan

denzclven heeft moeten terug geeven. Een duide-

lyk bewys, dat Geerlof aan zyne verpligting had voldaan , en dut Onderzoekers naar den richtigen opbrengst in de Geldheffingen even zo wel kunnen dwaalt als alle andere ménfehen. Ik ben Uw wclmeenende en U achtende Leezer Leyden 6 Mey 1801, Een Levdsch Burger.

JUP1TER weet, dat het reeds eene oude questie is, welke nog niet is beflischt, of men den Koophandel aan de Fabrieken, of wel dc Fabrieken aan den Koophandel moet opofferen begrypende de Kooplieden , dat dc Handel de eenige en waare bron van 's Lands welvaart en rykdom is , en dat hetdenzelven niet kan welgaan , wanneer hy, door het verbod van 't invoer van vreemde waaren wordt aan banden gelegd; terwyl de Fabrikanten zig zo gaarn hunnen voongen bloey te binnen brengen. — De Agent van Marine, die in zulke naauwe relatien ftaat met de Commercie deczer Republkk, en wicn het niet moeylyk kan vallen, om zig van de aangelegenheid van derzelvcr Fabrieken eene vry naauwkeurige kennis aantefchaffen, is dus meer dan JUPITER bevoegd, om over ditgefchil uitfpraak te doen. Deeze is ondertusfeheo met den Leydsghen Burger overtuigd , dat de hier bovengemelde aanbefteding , indien zy openlik en met coneure-uie van verfeheiden infehnvers ware gedaan geweest, den Lande minder geld had kunnen kosten ; terwyl hy ook nog altyd den Vloey voor oogen heeft, in welken hy, in vroegere, jaaren de Leydfche cn andere Fabrieken heeft gekend, cn zulks wel in eenen tyd, waar in niemand zig over het liegt gaan van de Commercie beklaagde.

Wat de Leydfche Commisfie van onderzoek betreft;, er zoude misfehien nog we! zo in het'generaal een enkel