Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iens, als hy haar alstocn ten zynen behoeven lieert uoert teekencn; en eindelyk aan de Suppliante te vergoeden alle kosten, fchaden'en interesfan , ter zake hier vooren gemeld by de Suppliante reeds gehad en geleeden, of nog verder te hebsen en te lyden , als mede te betaalcn de^kosten hier omme gedaan. En in cas van Oppofitie dagvaardden Oppofant, te koomen ende comparecren, ofte Gcmagtigde te zenden, tot zekeren tamelyken dage, voor het Committé vim Justitie der Stad Amfterclam, ommc aldaar tc zeggen de redenen van dien , teaanhooren zoodanigen Eisch en Conclulie, als dc Suppliante ten dag dienende ter zake vóorfz. zal willen doen en neemen, daar jegens te antwoorden, cn voorts te Procedeeren als naar Rechten.

Latende ten behoeven van den Gedaagden Copie van deeze , ende van uwen Exploicte, overfehryvende ten voorfchreeven dage aan het voorfz, Committé van Juftitie der Stad Amfterdam, wat gy hier inne gedaan zult hebben, den welken wy bevcelen ende committceren mits dcezen , dat zy (party en gehoord,) doen kort recht, ende expeditie van Juftitie, ende op al zulk verzoek als de voorn. Suppliante ten dage dienende zal willen doen, ten einde de-Suppliante (voor veel des noods) worde gereleveerd en in intcgrum gereftitueerd jegens het doen van de voorfchreeve bctaalinge , en het teekenen van het bovengemelde handfehrifl, met alle de gevolgen, aankleeven en effecten van dien, mitsgaders van alle homologatien , acquiesccmenten en verzuimenisfen , door dc Suppliante tam committendo quam ómmittendo in deezen eenigzints gepleegd , en zy integendeel worde gefteld in dienftaat, a s of dat alles do'ur haar niet was gedaan ; voorzien haar f partyen gehoord) van zulke remedie van Juftitie, ende ook van gratie, is 't nood , als bevonden zal worden ter materie tc dienen. Gegeven in den Hage onder 't Zegel van Juftitie van den voorfchreéven Hove den 19Juny 1801 het zevende Jaar der Bataaffche Vryheid.

( Onder Jlond) By den Prsefident en Raaden in den Hove voornpemd. »

{■was getekend)

B. J. PERONNEAU VAN LEYDEN-

De Burger. Daar is de Advocaat al weerom! ■

De Praetizyn. Wel nu '

De Koopman. En nu wil ik eens naar de Beurs, dus Zal ik het Nomrher >>p myn gemak t'huis leczen.

De Practizyn. Dat boevt niet ik zal u met drie

vs oor-

Sluiten