Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 463 D

woorden zeggen, waar in Mercuur niet wél is'onderricht.

Primo. De omftandigheden van 't geval zyn eenigzins anders. Uit dit Mandement blykt wel, dat 'er eene inftantie voor het Committé van JuftVtic tegen den Stedehouder \an Ommeren aanh ingig is; maar dit wil daarom niet zeggen, dat net Hof eene Condemnatie ten laste van dien Burger heeft uitgebragt.

De Burger. Dat onderfcheid vat ik met myn dom verftaud niet; maar eene waarheid -,s het toch, édXvan Ommeren de 600 Smorfioenen , en nog een geaccepteerd briefje van even zo veel Guldentjes moet terug geeven !

De Praetizyn. Ja! maar wel te verftaan! by wyze van gewoone provilie van Justitie en ten pericule van den verzoeker.

De Burger. Die taai is my te geleerd , en als Mercuur alle weeken zoo fchrcef, dan las ik hem nimmer cn In der eeuwigheid meêr. 't K;.n weezen , dat van Ommeren het proces wint, en dat de Weduwe 'cr nog even zo veel zal moeten by inbrokkelcn; maar, wat behoevt dat geld nu zo van de eene ban t in de andere te gaan? Heeft de Stedehouder gelyk, lant hem daarnaar het geld nouden! heeft hy ongelyk , waartoe zoo veel Complimenten van mandamenten, van provifia, en van ajle zulke Stadhuiswoorden meèr,. daar men katten en honden meê vergeeven, maar geen eéhvoudigen burger door overtuigen kan ?

De Praetizyn. Maar de questie , wie gelyk of ongelyk heeft, hangt nog.

De Burger. Wel dan is de zaak ook nog twyfclagtig, en wat let my dan, dat ik 'er ondértusfehen het

myne van geloof ik zeg , en hou het nog (taande,

dat het eene ongeoorloofde knevclary is, zo maar 1200 Galden: es van eene Weduwe met geweld af tc eifchen.

De Kóópman. Twaalfhonderd Guldens! tel ze me daar eens neer, niet by wyze van bwete, maar by vrywillige of geforceerde gcldhcffing cp uwe inkomften en bezittingen, of je me dan ook tienmaal zoo veel honderd vloeken om myne ooren zoudt fmyten , als ik Ontvanger , Commisfaris, Agent, Rapporteur of Wetgever was, en dit zou dan nog dienen om het Land te redden ! —■ maar hier, 1200 Guldentjes voor den Stedehouder, cum Juis\ — van eene Weduwe, die, (lel eens, 'er een ftil huis op houdt, om my en andere onder 6 oogen op een flesje in pace te zien ! — 't is wat hard geprocedeerd, maatje! hoe meenig een gat zou 'er in de fom der onvoorziene uitgaven kunnen geflopt worden, zo elk een

HU

Sluiten