Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ts, )

4an ds Redacteurs van het Weekblad de Politieke Blixem.

ftfeDEBL'rgers.

Het volgend, is cen extract uit cen2 m-sfire vaa e-ne myner w_srdigfte vrienden, eenen bekenden PJtriot, wel« my leeft vergund' daar van een openbaar Eei.ru k te in safe en.

Daar tl niets gemeen er of gemaklykcr -'s. dan alles te bedil en, niets' mocyclyker, d»n iets te vegeteren, neb ik geo^rdeeM, d'at dit uittrekfel voor fommigen dis voor rede va:58=r zyn , ïyne suttlgheid kan hebben.

ten vyand zynde van perfo_,t!teiten, of bet aantasten, befcb.rrp,,, en zwart lchil^rea van allen en ,üé_, llet we._ ens in bet openbaar Beftuur niet behaagt, oord-el >k het echter plichtmatig alles toe te !.r.—eB, „ar _„ «ar zyn bb«*cweeteo, rot verlichting zyner MeJeburgeren oor.leek tc kunnen ftrekkea.

JCrÜfiÈ* * plaalZd0' zu t £5' ««' verpügten _w_n beflendigen Lecser

B a t a v v s.

e

Extra t &c.

„ liet kan niet tegengefprookco worden myn Vriend, da er een aanral Ingezetenen zyn, Welke te#en de vóorJ „ milige en thass zsg plaats grypend? provintiaah quC~ uCj ten flerkflcB zijn irgenomtn , inzonderheid oüdcr „de lagezeatl.n v»n riollsnd, Zeeland en, Vriesland „ als die oor leelea, dat zy in de algemeene Belastingen „te fiè'rk draagen boven de Lsnd - frovintien „ cn dat ;.y das vosr anderen moeren opbrengen en de 9, algemeene cas der Republiek ftyv^n. „ Wanneer men de zaak niet grondig doorziet, en aller . v.-at daartoe HetrcLIciag heeft doorzoekt, dan moet men „ die klagt billyfcen, en die provintiaah quota's als zeer „ bfircgelthaatig befchouv/en; eo herkan niet worden ontkend, dat ffleféV dau eens door fommige Provinti.n „ klsgten ter a'gcmeene Vergadering over de onrogel-' matigheid dier quota's zyo rngebraet, en over welke n «e» ook allerferieust heeft geraadpleegd, . s, Noch gy, cocb ik , zuiren ontkennen, dat onder de „ vorigs Stadhon_erry!-o Sr«tsrfgeiiog zulke goede en' ^door_n§ede finantieele koppen wierden geacaden, air - - ' ' „er

Sluiten