Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

j, er met mooglykaeid konden zyn, en welken wy, zoo „ ik vertrouw, niet licht in dat vak zullen vooiby„ ftreeven.

„ Het is der moeite waardig, om de Rapporten, wel,, ke door de Staats - Comrni'.ficn' van dien tyd, ia wier „ banden die- Finantieele bezwaaren waren gefteld, om

daarop hncne confi icratiea ea advicfen uittehrengen", ,, zyn nitgebragt, te leezen, men ftaat verbaasd over der,, zeiver fchoonheid, de daa» in doordraaiende kunde, ,, doordringend oordeel, juisthei•'. van berekening en on-

kreukbaare onzydigheid, — Finantieele ftukken, van ,, welke men, geduurende den geheelen tyd deezer Staats,, omw.-ateling, geen fchaduwe heeft zien te berde bren-

gen; en met dat al hebben die doorkneede koppen er

niets anders, niets beters op kunnen uitvinden of ,, doordenken , dan de plaatshebbende quota's.

,, Ik ftem 'er in toe, dat de geweezen Agent onzer ,, Finantien, de Borger Gogel, zich in zya adres cf mc,, niorie tegen de onlangs plaats gehad hebbende versnde,, ring in het Beftuur der Bataaffche Republiek, zich ,, ook teu fterkften tegen die quota's heeft uitgelaten, en , dezelve bcfeliouwt, als onregelmatig, o„r_gtvaardig en

drukkende voor de bovengenoemde voormalig. Ge,, westen.

,, Hoe veel achting ik ook anders voor dc Finantieele ,, kunde en bekwaamheid, van den Burger Gogel ook ,, zoude mogen hebben, ontveins ik u niet, dat my dit ,, ten hoogften heeft bevreemd, daar het my voorkomt, ,, dst hy, indien zy zoo fchadelyk, zoo onrcgelEaatig, ,, zoo drukkende voor fomoiigen waren, zich reeds by ,, den aanvang via zyn Agentfchap, tegen dezeive had

, moeten verzetten, dit aan het Bewind niet met magt 5, fpreuken , maar met voldoende bewyzen had moetent ,, aantoonen, en die middelen van Finantie, die in zyn oog en naar zyn oordeel, beter regelmatiger en vol,', doende waren, had moten voordraagen, bet welk, zoo :, ik my niet bedrieg, nimmer door hem gedaan is, ,, waar door hy de naar zyn oordeel, zoo fchandelyke

, kanker der byzondere quota's onder het Beftuur der Provintiaale Finantieele .Commisfien heeft laten voort-

, duuren.

,, Gy zegt mogelyk, die Minister zal daartoe wel voordragten hebben gedaan, doch die niet in het openbaar zyn verfcheenen; dit zou kunnen zyn, fchoon ik hec s, bezwaarlyk kan gelooven, dewyl die Burger,, die cor-

„ daat

Sluiten