Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15 )

,, Blixtm zeer wel zegt, de middelen van beftaan der lnge,, jzetenen der byzondere voormaalige Provinrfen, de waar,, de van geuren van denzelven aart, de vrugtea welke ,, daarvan worden gerrokken, hemelbreedie van elkander vcrfcbiilea- zal dus cen plan van Algemeene Belasting regelmatig Z7a, het moet ln alL' deelen daar naar zya bereekend.

,, Het zou dwaasheid zyn te willen ftaande houden, dat Ac quota's zoo volmaakt, zoo juist, zoo ia alle opzigten ,, evenredig waren, dat zy voer geene verbeteringen hoe„enaarnd zouden vatbaar zyn , en alles als in een goud„ fchaalrjc was gewoogen; echter doet het by my v_el. af, „ dat de opbrengst d.'r geforceerde Geldhefliagaa in ieder ,, der vooruaüge gewesten , zoo niet ten vollen, ten min,, ften zeer naby, overeen komt mu derzelver thans nog ,, phats hebbende quota's; ik weet d.t van naby, en dit is ,, eeie gezonde proef op de fomme.

,, Indien er een plan van algemeene belasting moet worfc, den ingevoerd , zou het my niet ongevallig voorkomt)* ,, dat het op dien voet wierd vastgefteld, zoo als my ,, door een uit>»eweeken Patriot, welke zedert de omwen,, teling in 1787 toi de tegenomwenteling in 179?, om de ,, vervolging te ontwyken, ja de Franfche Republiek ,, heeft gewoond, wierd verhaalt, aldaar plaats te hebben, ,, ea mooglyk nog (tand grvpr; het beftond bier in, dat ,, door hec Ministerie van Finantie alleen aan het Wetgee„ vend Lighaam wierd voorgelegd de G!ob-.a!e fom, welke ,. voor het ioopend of volgend jaar, tot goedmaking 5, van alle zoo ordiaairi als extraordinaire kosten benot»» , digd wis.

,. Deeze vo'Ordrajjtaa de noodise deliberatien goedgekeurd ,, zynde, wura omtrent d« verdeeling dier fomme over ds ,, ge-zamestlyke Departementen geraadpleegr, en hoeveel ,, ieder derzelven daarin behoorde te gedragen; datr by „ wierden in agt genoomen de uitgebreidheid en volkryk,, beid van ieder Departement ia het byzonder, het peeu,, nieel vermoogen van derzelver bewooners, cn de mid,, delen van hun beftaan; dit zoo naby mogelyk tegen el,, kander bereekead zynde, wierd aaa ieder Departementaal ,, beftuur aangefchreeven de hoeveelheid der .Penningen ,

welke het in die algemeene petetie moest dragen, meten „ benevens de bepaaiing van den tyd cn termynen, binnen ,, weiken die Bunningen ia de Nationale Cas moesten op„ gebragt zya.

„ Op dezelve wyze, als het Wetgeevend Lighaam mot de „ byzondere Departementen hier in was te werk gegaan, ,, handelden ook de Departementaale beftuuren met de by,, zondere Diftrifttn, in welke zy waren verdeeld; daar

„ bet

Sluiten