is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen staat van den koophandel en de bezittingen der generaale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooft-Indifche Compagnie. 231 Egter mogt dit nu weinig helpen, alzoo hy bereids eenigen tyd van een ontwerp had zwanger gegaan , om"Batavia door verraad, of by verrasfing in te neemen, want zoo hem dit gelukken mogt, verbeeldde hy zig wel haalt meefter van 't nabuurig Köninkryk Bantam te zullen werden, doch een en andermaal was hem zyn aanflag gemift , waarom hy voorgenomen had, 't geen hy met lift niet had kunnen yerkrygen, nu met geweld t'onderneemen; dierhalven was hy met een Leeger van 12000man, in 't laaft van Herfftmaand, voor Batavia genadert, en had zig op de Javaanfche wyze redelyk wel verfchanft; egter hadden d'onzen, met behulp van eenige Inlandfche Vryburgers en Chineefen , een heevigen uitval gedaan, waarby zy wel vier hondert Javaanen uit hunne nieuwe werken verjaagd hadden, een goed gedeelte van dezelve in de pan gehakt, en vervolgens een gedeelte van hunne verfchanfingen in den brand geitooken. Ook vond onze Opperlandvoogd goed, een gedeelte van de nieuw opgebouwde c-tad Jakatra aan de vlam op te offeren, op dat de vyand daar in niet neftelen zoude.

Vei volgens deed de vyand op den 2 2ften van Herfftmaand, van 't volgende Jaar 1628 , 's nachts een aanval op eenReduit, Hoilandia genaamd, leggende aan éenen hoek van de Stad, waar in flegts eenebezettingvan24man was. De Javaanen haddende Stormladders gericht, en waaren al in Itilte beezig, deeze kleine Vefting te beklimmen, wanneer de onzen hen ecift gewaar wierden, doch zy wierden door onze geringe bezetting zodanig ontvangen, en eenige uuren met hunne geheele macht tegen gehouden , tot dat 'er zes honderd man van de onzen, inden morgenftond P 4 tot