Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooft - Indifche Compagnie. * 239 in wel zoo verre, dat die Onder-Koning, benevens de inwoonders van Loehoe, Kambello en Lesfedi beloovden: alle haar Nagelen , zuiver en droog aan ons te leeveren, teegens 60 Realen van agten de bahaar; verders beloofden zy, allen Sluik-handel met de vreemdelingen te ftaaken.

De overige Artikulen van dit Verbond waren op den zelfden voet ingericht-, als de voorige verbonden met de Amboineefche volkeren aangegaan.

In plaats van den Landvoogd Lucaszoon, kwam 1631 van Batavia in Amboina als zevende Landvoogd van dit wingeweft, Artus Gysels, die kort na't aanvaarden van zyne bediening, een hongitocht teegens de vreemde Sluikhandelaars deed, doch was door zyne kleine macht genoodzaakt vrugteloos naar 't Kafteel te rug te keeren, om beeter geleegenheid af te wagten; die zig ook ras opdeed, alzoo de Zeevoogd Adrïaan Martenszoon met eenige Scheepen van Batavia alhier aanlanden, des hy, met deeze hulp verfterkt, dien tocht met een gewenfcht einde hervattede, veeleHitoeëzen en andere bedwong en 11 Smokkel Vaartuigen in brand deed fteeken, hy was hier toe voornaamelyk bewoogen, doordien men dit jaar een groote Nagel-Oogft gehad had, waar ' van ilegts aan onze Maatfchappye i40obahaaren geleeverd en alle de overige aan de Smokkelaars verkogt waaren.

Kort daar aan wierd de Landvoogd Gyselsvervangen, door Anthony van den Heuvel, alzoo men op Batavia verfpreidde, dat hy de rebellie eer begunftigt als geftuit had, waar op Gysels om zig van dien blaam te zuiveren, naar Batavia vertrok. _

Deeze nieuwe Landvoogd verbeelden zig, dat hv wel haaft het oproer in Amboina zoude dempen

Sluiten