is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van het begin, den voortgang en den tegenwoordigen staat van den koophandel en de bezittingen der generaale Nederlandsche geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooft-Indifche Compagnie. 445

ende genieten, eerft ende alvorens afgetrokken zynde, de gerechtigheidt van 't Landt,(n) zyne Hoog heyt als Admiraal Generaal, mitsgaders d'onkoften die gedaan zullen werden in 't beneficeren van de voorfchreven veroverde goederen, als mede de fchade aan 'c fchip ofte fchepen ende goederen geleden, daar mede dePrinfe verovert zyn,den zeftiendenpennink, waar van de reekeninge, taxatie, ende extimatie der goederen te lande ende in handen van de Koopluyden van de Compaignie wezende, naar den prys ende waardye der zeiver daar te lande, gemaakt, ende een ieder zyn aanpart op zyn reekeninge geftelt, ende goec gedaan zal werden; zonder dat iemant, op verbeurte zyner Maant-geldcn,ende arbitrale correctie, vermogen zal in Zee eenige deylingen van Prinfen te verzoeken , oft iets op reekeninge van zyn aanpart uyt eygen authoriteyt naar hem te nemen,ofte by hem te behouden, anders dan de plunderagie by iemant van den vyant verovert.

X L I I I I.

Welverftaande: dat niemant eenige plunderagie zal hebben van de koopmanfchappen, 'tzy gemunt oft ongemunt, goudt, filver, peerlen, gefteenten, oft andere goederen, maar alleen de kleederen van 'c veroverde volk.

X L V.

By verfterven van eenige dienaars van de Compagnie van hooge oft lage qualitcyt, zoo wel die totten handel als den oorlogh ende andere fcheeps-dienften aangenomen zyn , oft daar toe gebruykt werden , zal by den Gouverneur Generaal, oft Commandeur ende Breeden - Raadt, by de prefente van 't Collegie, daar het voorvalt, een ander in die plaatze, officie, ende ftaat van den overleden, geftelt ende

(n) Dus nader verklaard: de gerechtigheid van 't Land bedragende een vyvde part, en daar boven een dertigfte part voor zyne Hoogheid als Admiraal Generaal.