Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooft-Indifche Compagnie. 5*7

de Siekentroofters wederomme t'ontbieden, zonder gehouden te zyn van zoodanige op ontbiedinge eenige reden te geven : gelyk ook de Gouverneur Generaal ende Raden van India dezelve wederomme te rugge zullen mogen fenden, ende haaren vorderen dienft opzeggen, na dat zy, ten dienfte van de Compagnies rulle ende itichtinge van de Kerke in India, bevinden zullen te behooren.

XIII.

Indien eenige Predikanten ofte Siekentroofters op de reyfe naar d'Ooft-Indiën, ofte aldaar binnens lants mogten komen te fterven, ende een weduwe, kint, ofte kinderen naarlieten, 't zy daar, ofte hier te Lande ; dezelve weduwe, kint, ofte kinderen , zullen als dan niet alleen genieten de gagie tot den doot van den overleden; maar alzulke weduwe, kint, ofte kinderen, die mede op de reyfe ofte in Ooft Indien mogten geweeft zyn, zullen ook bequamelyk, als zy 't begeeren, zonder haren koften naar huys gsbragt, ende voorts.in alles getracteert werden, volgende de refolutie ter vergaderinge van de Zeventiene den 30 September 1647, op 't ftuk van de Predikanten ende haare weduwen, genomen.

X I V.

De nagelaten fchriften ende papieren van de Predikanten ende Siekentroofters, zullen na haar overlyden geinventarifeert, bezegelt, ende befloten aan de Compagnie overgezonden werden.

X V.

Eyndelyk zullen de Predikanten ende Siekentroosters in den dienft van de Compagnie naar India varende . niet vermogen van de refpective Claffen eenige andere Inftmctie, nopende de bedieninge van haar ampt, mede te nemen, als die gene die , gelyk hier voren gefeyt is, by eenige Gecommitteerde Bewinthebberen uyt te refpective Kameren van de Compagnie alwaar zy aangenomen zvn, nevens de Predikanten van 'Kk 3 haar

Sluiten