Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 Hiftorie van de Nederlandfche haar lieder Claffis, onderteekerjt zal wezen, naar dewelke, ende geen andere, zy lieden gehouden zullen wezen hun te reguleren.

Aldus gedaan, geordonneert ende gearrefteert ter vergaderinge van de Zeventiene, reprefenterende de Generale Nederlaatiche Geoctroyeerde Ooft-Indifche Compagnie binnen Amfteldam.

Welke boven gefchreeve Inftructie, my ondergefchreeveN. N. als varende, op het fchip genaamt N. N. welen diftincfteiyk voorgelefen zynde, hebbe belooft, gelyk ik beloovè by deezen, my na den inhoude van dien te zullen reguleercn , mitsgaders de orders daar by gegeeven , te zullen naar koomen ende agtervolgen.

CLA.SSICALE ACTE Voor de

PREDIKANTEN,

Naar Ooft-Indiën varende.

Alzoo behoorlyk is, dat na alle vermogen bevordert worden de eere Godts, en de zaligheid der menfchen, in alle geweften en plaatzen, daarze ofteverftrooit mogten zyn, ofte om haar handelingen wille, haar begeven hebben , en ten dien einde de Godtsdienftige vergaderingen dienen aangeftelt, en onderhouden te worden , door de zuivere Predikatie van Godts woordt, wettige bedieninge der Sacramenten, ' openbare aanroepinge van den name des Heeren , cn wat voorts tot den rechtmatigen Godts-dienftgehoort, op dat alzoo Godt de Heere geprezen, de gelovige in dc zaligmakende kennifle Chrifti, en het ware gelove mogen toenemen, in haren handel ende wandel ter Godzaligheyt bevordert, en die daar van vervreemt zyn, daar toe mogen aangeleydt worden, ende de gelegentheydc van Ooft Indiën vereyfcht, dat Godtza-

liga

Sluiten