Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 Hiftorie van de Nederlandfele

Chrifti, te erkennen, hem in eere te houden om zyn Ampts wille: mede hem na alle vermogen behulpclyk te wezen, ten einde hy zyn voorfz. Ampt onverhindert, en met blydrfchap mag bedienen, tot grootmakinge van Godes heilige naam, bekeeringe en zaligheide van veele.

Den Almagtigcn Godt, die hem tot dezen dienft beroepen heeft, wil zoo langs zoo meer hem met alle nodige gaven zynes H. Geeftes verryken,zynen arbeit overvloedig tot zyns Naams eere, en bekeeringe van veele zegenen; ende wanneer den Opperden Herder der Schapen verfchynen zal , met de- onverwclckelyke kroonedcr heerlykheid befchenken. Aldus gedaan'ic onze Clafficale Vergadering binnen Amfterdam, den f

In Amfterdam, den

]STt N, En uyt aller naame

ondertekent.

Als Bewindhebberen

N. N.

CLASSICALE ACTE,

Voor de

SIEKENTROOSTERS

Naar Ooft-Indiën varende.

Alzo voor de ware Religie en Godsdienft noodig is bevonden , dat ten beften van die gene die haar in dienft van de Geoctroyeerde Ooft-Indifche Compagnie dezer Landen, op de vaart na Ooft • Indiën begeven, mitsgaders ook dat by gelegentheid van den handel van de gemelde Compagnie in de verre gelegene Landen, de ware kennifie Gods onder de blinde Heidenen werde gebragt, de fchepen met Zieken-

troo-

Sluiten