Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooft-Indifch Compagnie. 521 troofters werden voorzien, en thoonder dezes N. N. zyn dienft in alzulke qualiteit aan de Heeren Bewindhebberen van de opgemelde Ooft-Indifche Compagnie ter Kamer tot Amfterdam, heeft aangeboden, zoo'is't; dat het Claffis van Amlterdam na voorbaande informatie, en op de getuigeniffen van anderen bekomen, de voorn, perfoon, tot het examen toelaatende, en voort na zyne bekwaamheid verder onderzoek gedaan hebbende, den zeiven zulks heeft bevonden, dat hy op het gedaane rapport van het Claffis voorn , by de voorzeyde Heeren Bewinthcbhebberen tot Sieckentroofter 'is aangenomen, en by het Claffis verordineert, gelyk hy in die qualiteit by defen wordt gezonden, naa Ooft-Indien, met de volgende Inftruttie.

Om voor eerft de fieken en de Kranken, uyt Godes H. woordt te onderwyzen, vermanen en te vcrtrooften, fich daar in naa yders gelegentheydt en eyfch van zaaken regulerende.

Ten tweeden, om ter gezetter tyt ofte ter bequamer gelegentheydt beneffens het fingen, uyt Godes woordt fommige Cappittelen, of ook eenig goet Sermoen uyt de Decades Bullingeri, Urfini-Catechifmus, ofte eenig ander boek, ingeftelt van eenig Leeraar der ware Chriftelyke Gereformeerde Kerke, van wegen de gemelte Compagnie hem mede gegeven , den Volke ftichtelyken voor te lezen ende het zelve werk daarom met den gebeede te beginnen ende eyndigen.

Ten derden, omme alle morgen ende alle avonden, het Volk na ordere vergadert voor te gaan, ende te dienen met den gebeede, naa de formulieren hem insr gelyk mede gegeven insgelyks voor en na den eeten.

Als ook ten vierden, omme met ende uyt de woorde Godts in 't byzonder ende by alle goede gelegentheydt den onwetenden in den geloove neerftelyk te onderwyzen , den zondaren tot boetvaardigheydt, cn afftandt van zonden ,ernftelyk vermanen, met voorflel van de fchrikelyke Oordelen Godts, van haar verderf trouwelyk waarfchouwen, fpecialyken het vloeken, K k 5 zwec»

Sluiten