is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-234 D. Proeve eener opheldering van de

ten minften met den aardbol, dien wij bewoonen, wel erger gefchapen zijn — konde het 'er wel zedenloozer toegaan (naar onze kortzigtigheid te rekenen), wanneer een boos, vijandig, kwaadwillend wezen het bewind over de waereld voerde, of, ten allerminften, de heerfchappij met een' goeden Genius deelde? Zoude, gelijk Fichte ergends aanmerkt, eene verdediging des Satans, met betrekking tot het toelaten van het goede, uit dit oogpunt befchouwd, niet wet zoo goed ondernomen kunnen worden, als tot nog toe de verdedigingen der Godheid (theodiceënj, ten aanzien van de toelating des kwaads, zijn uitgevallen?

Wie ziet, derhalve, het ontoereikende var» dit bewijs niet duidelijk in! Dan, men blijft ook bij de bewondering der wijsheid, magt, en goedheid, welke 'er in deze order doorftraalen, niet ftaan. Men befchouwt deze order, ten aanzien der waereld zelve, als iets toevalligs , om van deze toevalligheid, of voorwaardelijkheid, langs de rei der toevalligheden, tot het volftrekt noodzaaklijke opteklimmen, en, eindelijk, uit het bloote begfip van een noodzaaklijk wezen, tot deszelfs aanzijn en wezenlijkheid te befluiten. Men fpringt dus, om de zaak bij haren regten naam te noemen, van het phy/icotheolo-

gh