Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Socrates de voorhar? a$

'de harren van kinderen (*) en jonglingen zoo geheel innam, dat zij, bij hunne Oudederen , overal tot lof van hunnen Socrates fpraken. Door deze wist hij de kleine vonken te ontvlammen, welken de Natuur ons a'len in het harte gelegd heeft, doch die wij helaas! gelijk Cicero klaagt (f), door verkeerde zeeden en gevoelens, al fpoedig, zoo zeer uitblusfchen, dat het licht on^er edele Natuur zig fchier nergends meer vertoone! Want, waarlijk, wat men ook zeggen moge, wij menfehen bezitten het vermogen en den aanleg tot deugd in ons zeiven, door de Rede (§), of, gelijk die zoo even aangehaalde Romein elders zegt (**), de zaaden der deugden zijn ons, in dezen zin, aangeboren.

Deze zaaden nu kunnen wij wel eigenlijk

(*) Men hoore eenige kinders, bij Plato, over Socrates fpreken, in Lachete. T. V. p. 165.

(t) Parvulos nobis dedit Natura igniculos, qtios celeriter malis moribus opinionibusque depravati fic restinguimus, ut nusquam naturae lumen appareat. Tusc. Dispup. Ui. 1.

(§) lbid. II. 21, Sed praesto est etc.

(**) IHd. III. 1. Sunt enim ingeniis nostris feraina innata virtutum etc.

B 5

Sluiten