Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samuël Joanne ..van de Wytipersfe, enz, §

gebragt.- Ik; zoude, derhalve, hoe zeer ik ook van hem in gevoelen verichille, op zijne Verhandeling geene aanmerkingen fchrijven, veel minder. dezelven in. dit mijn Magazijn plaatzen, indien hij niet had goedge* vonden, ook aangaande de critifche Wijsgeerte, hier en daar, een woord te fpreken, en het gevoelen van den beroemden Kant, met betrekking tot het zedenlijke (*), te beltrijden.

De dwingeland en de dweper — de eerüe om zijne flegcheid verachtelijk, de andere om zijne zwakheid beklagelijk — dezen alleen kunnen den vrijen.mensch het regt betwistea om het gene hij voor waar houdt te verdedigen , en het tegengeftelde te beftrijden* De Doctor had dus volkomen regt om te doen het gene hij gedaan heeft; en ik heb hetzelfde regt- om de nieuwe zedenlijke Wijsgeerte, van wier gegrondheid ik mij innig-' lijk overtuigd houde, en waar in ik meermaalen gezegd heb het opperfte belang te fcellen voor de vorderingen der Mensch-

heidj,

(*) Men zie vooral § 25 van 's Mans Verhandeling^ A a

Sluiten